• ساعت : ۱۲:۱۶:۴۰
 • تاريخ :
   ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ 
 • تعداد بازدید : 161
جلسه 112

بسمه تعالي

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

 

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 98/226/2392 مورخ 23/مرداد/98

تاریخ جلسه : روز یکشنبه مورخ 27/مرداد/98

از ساعت : 18/30 الی 21/30

شماره جلسه: یکصد و دوازده (112)

نوع جلسه: فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

بدستور ریاست شورا و با توجه به کثرت نامه ها 

مکان جلسه: صحن شورا

 

2- اعضای شورای حاضر در جلسه شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

 

1

 

احمد حاج امینی

 

 

 

18/30

 

21/30

 

6

 

محمد نادی

 

 

 

18/30

 

21/30

 

2

 

حسین ناصری

 

 

 

18/30

 

21/30

 

7

 

عبداله سالمی

 

 

18/30

 

21/30

 

3

 

کبری طاهری

 

 

 

18/30

 

21/30

 

8

 

مرتضی سعیدی نیک

 

 

18/30

 

21/30

 

4

 

سیدحسن خدامی

 

 

 

18/30

 

21/30

 

9

 

 

علی بسطام

 

 

18/30

 

21/30

 

5

 

سعیده محمودی

 

 

 

18/30

 

21/30

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

3- اعضای غایب در جلسه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

-

--

--

--

-

--

--

--

 

4- مدعوین حاضر درجلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

سیدمهدی حسینی

شهرداری ساوه

شهردار

--

 

**************************************************************************

1- نامه شماره 2412 مورخ 26/مرداد/98 صورتجلسه کمیسیون شهرسازی درخصوص بررسی و تصمیم گیری پرونده ها و نامه های ارسالی از سوی شهرداری ساوه و مراجعین مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

2- نامه شماره 2413 مورخ 26/مرداد/98 صورتجلسه کمیسیون عمران درخصوص بررسی و تصمیم گیری پرونده ها و نامه های ارسالی از سوی شهرداری ساوه و مراجعین مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

3- نامه شماره 2435 مورخ 27/مرداد/98 صورتجلسه کمیسیون اداری مالی درخصوص بررسی و تصمیم گیری پرونده ها و نامه های ارسالی از سوی شهرداری ساوه و مراجعین مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

 

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 32/15597 مورخ 14/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای رمضان حسینی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 54 مترمربع واقع در منطقه عباس آباد شمالی (ابتدای جاده نورعلی بیک ) کوچه زینبیه فرعی سمت راست در کاربری فضای سبز قراردارد و با توجه به قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با توجه به بازدید انجام شده و شکل گیری کوچه با عدم نیاز ملکی فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقایان سعیدی نیک و سالمی مخالف

**************************************************************************

2- نامه شماره 32/15635 مورخ 14/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای شهریار سلیمی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 95 مترمربع واقع در منطقه عباس آباد جنوبی (بلوار دانشگاه خیابان دکتر ایثار 9 کوچه 2 ) در کاربری فضای سبز قراردارد و با عنایت به قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت با هفت رای موافق آقایان سعیدی نیک و سالمی مخالف

**************************************************************************

3- نامه شماره 32/15853 مورخ 16/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم زهرا بهرامی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 64 مترمربع واقع در منطقه عباس آباد جنوبی (بلوار دانشگاه خیابان دکتر خیابان احسان ) در کاربری فضای سبز قراردارد و با توجه به قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقایان سعیدی نیک و سالمی مخالف

**************************************************************************

4- نامه شماره 32/ 15616مورخ 14/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم اشرف موسیقی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 15/78 مترمربع واقع در عباس آباد جنوبی (بلوار دانشگاه خیابان دکتر نبش کوچه احسان ) در کاربری فضای سبز قراردارد لذا با توجه به قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقایان سعیدی نیک و سالمی مخالف

**************************************************************************

5- نامه شماره32/15615 مورخ 14/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای مرتضی زمانی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 121/2 مترمربع واقع در منطقه عباس آباد جنوبی (بلوار دانشگاه خیابان ایثار 9 کوچه 8 ) در کاربری فضای سبز قراردارد و با توجه به قرار ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقایان سعیدی نیک و سالمی مخالف

**************************************************************************

6- نامه شماره 32/15675 مورخ 14/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای همایون مرادی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 120 مترمربع واقع در منطقه عباس آباد جنوبی روبروی فاز سه شهرک فجر در کاربری فضای سبز قراردارد و با توجه به قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقایان سعیدی نیک و سالمی مخالف

**************************************************************************

7- نامه شماره 32/15844 مورخ 16/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم کبری محمدی بانیارانی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 87/5 مترمربع واقع در منطقه عباس آباد جنوبی (بلوار دانشگاه خیابان دکتر ایثار 9 کوچه ایمان 2 ) در کاربری فضای سبز قراردارد و با توجه به قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقایان سعیدی نیک و سالمی مخالف

**************************************************************************

8- نامه شماره32/15639 مورخ 14/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای سلمان همتی کوچک بلی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 70 مترمربع واقع در ابتدای جاده نورعلی بیک - عباس آباد جنوبی (بلوار دانشگاه خیابان دکتر  - ایثار 9 کوچه دوم ) در کاربری فضای سبز قراردارد و با توجه به قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقایان سعیدی نیک و سالمی مخالف

**************************************************************************

9- نامه شماره26/16550 مورخ 26/مرداد/98 و 26/12983 مورخ 27/تیر/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای قاسم پیشخور انتقالی از نادعلی قنبری ما لک پلاک ثبتی شماره 1/96/321/2127 اصلی به آدرس خیابان بهزیستی رجائی 36 درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ60/ 46 مترمربع (صورتجلسه توافقی شهرسازی بشماره 26/12934 مورخ 26/تیر/98 ) بابت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و صدور پروانه ساختمانی و درخواست صدور مجوز پرداخت به مبلغ 2/919/985/000 ریال از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با شش رای موافق آقایان نادی سعیدی نیک سالمی : مخالف

**************************************************************************

10- نامه شماره 32/15984 مورخ 16/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای میثم سهرابی گرگه چغائی  مالک ملک قولنامه ای به مساحت 80 مترمربع طبق قولنامه و 81/5 مترمربع وضع موجود واقع در منطقه عباس آباد جنوبی کوچه ایثار 9 کوچه دوم انتهای کوچه سمت چپ ) در کاربری فضای سبز قراردارد و با توجه به قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقایان سعیدی نیک و سالمی مخالف

**************************************************************************

11- نامه شماره 32/ 15599مورخ 14/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای عباس قبادی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 104/3 مترمربع واقع در منطقه عباس آباد شمالی منطقه قالیشویی وحدت 22 در کاربری فضای سبز قراردارد و با توجه به قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقایان سعیدی نیک و سالمی مخالف

*************************************************************************

12- نامه شماره 23/13133 مورخ 29/تیر/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم سمیه رضایی پیرامون ملکی دارای سند عادی( قولنامه ای) به آدرس خیابان بسیج 2 محراب 7/2 ملک جنوبی درکاربری پارکینگ قراردارد از اینرو شهرداری قصد توافق با مالک فوق را دارد لیکن صرف نظر از فقدان سند رسمی مالکیت نامبرده اصرار به دریافت عدم نیاز به صدور پروانه ساخت را دارد لذا درخواست صدور مجوز مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقایان سعیدی نیک و سالمی مخالف

*************************************************************************

13- نامه شماره 23/13871 مورخ 3/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به صورتجلسه شماره 26/13597 مورخ 15/مرداد/98 کمیته شهرسازی شهرداری نسبت به بهره برداری از نه سهم از یازده سهم پلاک ثبتی 52 فرعی از 83 اصلی بخش دو ساوه واقع در ابتدای جاده نورعلی بیک موقوفه میرزا حسن آقا با تولیت آقای حسن ناصر بصورت بوستان هدایت و زمین فوتبال از تاریخ 1/مرداد/97 اقدام نموده است لذا در نظر است نسبت به تنظیم قرارداد یک دوره سه ساله برابر کارشناسی شماره 13277-30/4/98 به شرح ذیل اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح :

 1. 1/مرداد/97 الی 31/تیر/98 اجرت المثل سالانه 53/700/000 ریال
 2. 1/مرداد/98 الی 31/تیر/99 اجرت المثل سالانه 64/440/000 ریال
 3. 1/مرداد/99 الی 31/تیر/1400 اجرت المثل سالانه 77/328/000 ریال

مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با پنج رای موافق آقایان بسطام خدامی سعیدی نیک نادی : مخالف

*************************************************************************

14- نامه شماره 26/15596 مورخ 14/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای اکبر رضائی مالک قولنامه ای ملک واقع در خیابان سپاه 3 گرشاسبی به مساحت 200 مترمربع و با عنایت به اینکه مالک مددجو اداره بهزیستی می باشد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص پرداخت 15 درصد ارزش کارشناسی ملک بعنوان قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

*************************************************************************

15- نامه شماره 26/15876 مورخ 16/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای علی سلیمی مالک قولنامه ای واقع در خیابان دکتر به مساحت 114/5 مترمربع درخصوص پرداخت 15 درصد ارزش کارشناسی ملک بعنوان قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداری لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

16- نامه شماره 26/16913 مورخ 27/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای حیدرعلی حیدری مالک ملک مشاعی واقع در خیابان طالقانی 26 درخصوص پرداخت 10 درصد ارزش کارشناسی ملک بعنوان قدرالسهم خدمات ماده 101 جهت صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

17- نامه شماره 26/16961 مورخ 27/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم زلیخا عباسی مبنی بر پرداخت 15 درصد ارزش کارشناسی مالک بابت قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداری و درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

*************************************************************************

18- نامه شماره 15/17018 مورخ 27/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه توجه و اهتمام ویژه به مبحث رفاهی پرسنل در موقعیت کنونی از جمله موارد مشترکی است که بحمدا... شورای محترم اسلامی و شهرداری نسبت به آن اتفاق نظر واحدی دارند و قطع به یقین هدف گذاری صحیح و اتخاذ تدابیر لازم در این مسیر به ارتقای روحیه و نشاط کارکنان خواهد انجامید ، فلذا با کمال امتنان و استعانت از خداوند متعال و به برکت وجود ثامن الحجج آقا علی ابن موسی الرضا(ع) شهرداری در نظر دارد به استناد ماده 11 آئین نامه خدمات رفاهی کارکنان شهرداری ساوه که کلیات آن به تصویب شورای اسلامی و هیئت محترم تطبیق شهرستان نیز رسیده اقدام به معرفی و اعزام پرسنل محترم شهرداری به سفر زیارتی مشهد مقدس به قید قرعه ماهیانه 18 نفر (به همراه خانواده حداکثر 72 نفر ) و کمک هزینه هر خانواده به میزان 50 درصد هزینه هتل بعنوان کمک بلا عوض به مبلغ حداکثر 90/000/ 000ریال از طریق پرداخت ردیفهای اعتباری 20506 آموزش کارکنان و 20516 رفاهیات پرسنل وظیفه خدمات اداری بودجه مصوب سال 98 نماید. شایان ذکر است در راستای کسب بیشترین مبالغ تخفیفات هتل های مستقر در مشهد مقدس این شهرداری اقدام به رایزنی های اولیه نیز نموده است. لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای بسطام مخالف

**************************************************************************

19- نامه شماره 14/15360 مورخ 13/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به ماده 79 قانون شهرداریها و ارسال صورت ریز درآمد و هزینه تیرماه 98 شهرداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

*************************************************************************

20- نامه شماره 14/16998 مورخ 27/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به قرارداد پیست اسکیت پارک امام علی (ع) در تاریخ 31/مرداد/98 به اتمام می رسد لذا با عنایت به درخواست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد نسبت به واگذاری پیست براساس قیمت کارشناسی شماره 15/51 مورخ 27/تیر/98 از طریق برگزاری مزایده و رعایت ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها بمدت یکسال با اجاره بهای ماهیانه در شش ماهه اول سال 14/000/000 ریال و شش ماهه دوم سال 3/000/000 ریال (قیمت پایه ) اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت از طریق انجام مزایده اقدام گردد. با نه رای موافق

**************************************************************************

21- نامه شماره 39/15018 مورخ 10/مرداد/98 شهرداری ساوه و ارسال چهار جلد تفریغ بودجه و چهار جلد صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1397 سازمان مدیریت پسماند مطرح و بعد از بحث و بررسی و به استناد بند 12 ذیل ماده 71 وظایف شورای اسلامی شهر مورد موافقت و با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر گردید سه جلد آن جهت اقدام برابر ضوابط و مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها اعاده گردد. با نه رأی موافق

**************************************************************************

22- نامه شماره 14/15164 مورخ 12/مرداد/98 شهرداری ساوه و ارسال سه جلد تفریغ بودجه و صورتهای مالی سال 1397 سازمان حمل و نقل بار و مسافر که از حیث در آمد و هزینه بالغ بر 19/621/972/073 ریال می باشد ، مطرح و بعد از بحث و بررسی و به استناد بند 12 ذیل ماده 71 وظایف شورای اسلامی شهر مورد موافقت و با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر گردید دو جلد آن جهت اقدام برابر ضوابط و مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها اعاده گردد. با نه رأی موافق

*************************************************************************

23- نامه شماره 14/15166 مورخ 12/مرداد/98 شهرداری ساوه و ارسال چهار جلد تفریغ بودجه و صورتهای مالی سال 1397 سازمان سیما منظر و فضای سبز ، مطرح و بعد از بحث و بررسی و به استناد بند 12 ذیل ماده 71 وظایف شورای اسلامی شهر مورد موافقت و با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر گردید سه جلد آن جهت اقدام برابر ضوابط و مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها اعاده گردد. با نه رأی موافق

*************************************************************************

24- نامه شماره 14/ 16962مورخ 27/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست موسسه خیریه امام حسین (ع) جهت معرفی خانم فتانه بیگدلی درخصوص مساعدت مالی و درخواست صدور مجوز بمبلغ صلاحدید از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با مساعدت بمبلغ3 /000/000 ریال (سیصد هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

25- نامه شماره 14/16359 مورخ 20/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت معرفی خانم توران کاشی درخصوص مساعدت مالی و درخواست صدور مجوز بمبلغ صلاحدید از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با مساعدت بمبلغ 3/000/000 ریال (سیصد هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

26- نامه شماره 15/16573 مورخ 26/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در نظر است در جهت تامین بخشی از هزینه های نگهداری فرزندان زیر 6 سال شاغلین شهرداری (مادران زنان شاغل ) در مهد کودک ها مبلغ 1/000/000 ریال را از ابتدای سالجاری تا انتهای سال ماهیانه به تعداد 13 نفر از پرسنل رسمی پیمانی و ثابت به استناد ماده 9 آئین نامه خدمات رفاهی کارکنان شهرداری ساوه از محل ردیف اعتباری 20516 وظیفه خدمات اداری بودجه مصوب سال 98 و تبصره 2 ماده 12 تصویب نامه هیات وزیران بشماره 8722/ت56461هـ مورخ 31/فروردین/98 پرداخت نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای بسطام مخالف

**************************************************************************

27- نامه شماره 15/15949 مورخ 16/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام ماموریت مورخ 17/مرداد/98 شهردار محترم جهت شرکت در جلسه نظارت برآزمون استخدامی آتش نشانان بمقصد اراک مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

28- نامه شماره 15/15718 مورخ 15/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام ماموریت مورخ 15/مرداد/98 شهردار محترم جهت پیگیری پروژه مسجد تا مسجد بمقصد تهران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. نه رای موافق

**************************************************************************

29- نامه شماره 39/14848 مورخ 9/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به اینکه قرارداد شرکت رهسوار ساوه (از شرکتهای بهره بردار از خطوط اتوبوسرانی شهری ) با مدیریت آقای محمد محمدیان در تاریخ 31/تیر/98 خاتمه یافته است نظر به نیاز سازمان به حفظ ناوگان اتوبوسرانی و بهره برداری مجدد پس از بازسازی در نظر است تا اتوبوس های یاد شده به تعداد هشت دستگاه با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری خریداری و نسبت به بهره برداری از آنها اقدام گردد لذا با در نظر گرفتن سیاستهای شهرداری ساوه در حوزه حمل و نقل که نوسازی و بازسازی را دنبال می کند لذ ا درخواست صدور مجوز مطرح وبا رعایت طی مراحل قانون مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

30- نامه شماره 39/16262 مورخ 19/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی در نظر است نسبت به احداث بنا در پارک میدان فلسطین جنب سرویس بهداشتی به مساحت 300 مترمربع از محل بودجه مصوب سالجاری جهت ساماندهی کارگران ساختمانی و دریافت اجاره بها از انجمن مذکور به نسخ کارشناس رسمی دادگستری بعداز راه اندازی و بهره برداری اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

31- نامه شماره 98/181 مورخ 27/مرداد/98 موسسه حسابرسی سینا فکر مبنی بر اعلام آمادگی جهت انجام حسابرسی شهرداری و سازمانهای تابعه مطرح و با توجه به بحث و بررسی در جلسات مختلف و با عنایت به بند 30 ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که اشعار می دارد: 

30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی .

 

انتخاب حسابرس برعهده شورای اسلامی می باشد لذا با بررسی و تحقیقات انجام شده موسسه حسابرسی سینا فکر با رتبه یک و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و با توجه به عملکرد مثبت در سال 97 با اجرای عملیات حسابرسی مالی 98 شهرداری ساوه و سازمانهای تابعه انتخاب و تصویب گردید و مقرر گردید شهرداری ساوه اقدامات لازم را بعمل آورند. با هشت رای موافق آقای بسطام مخالف

**************************************************************************

32- نامه شماره 14/16246 مورخ 19/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست هیئت امناء مسجد حضرت ابوالفضل (ع) درخصوص مساعدت مالی جهت انجام امورات فرهنگی و ورزشی و درخواست صدور مجوز پرداخت بمبلغ صلاحدید از محل ردیف اعتباری 41701 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مساعدت بمبلغ 15/000/000 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

33- نامه شماره 119/106091 مورخ 22/مرداد/98 نظرات کمیته محترم انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعدادی از مصوبات یکصد و نهمین جلسه (عادی) مورخ 6/مرداد/98 مطرح و بعد از بحث و گفتگو تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

مصوبه 2– به شهرداری جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

مصوبه 4 به شهرداری جهت ارسال تصویر قرارداد و آگهی شرایط مناقصه ارسال می گردد.

مصوبه 14 نظریه کمیته محترم انطباق به شهرداری جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

با نه رای موافق

**************************************************************************

احمد حاج امینی رئیس

حسین ناصری نائب رئیس و خزانه دار

 کبری طاهری دبیر اول                                                                       

سیدحسن خدامی دبیر دوم                                                            

سعیده محمودی                                                                                      

محمد نادی

مرتضی سعیدی نیک

علی بسطام

عبدالله سالمی

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  5.5.8.0
  V5.5.8.0