• ساعت : ۱۲:۲۵:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 238
صورتجلسه 115

بسمه تعالي

صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 98/226/2770 مورخ 14/شهریور/98

تاریخ جلسه : روز شنبه مورخ 16/شهریور/98

از ساعت : 18/30 الی 21/30

شماره جلسه: یکصد و پانزده (115)

نوع جلسه: فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

بدستور ریاست شورا و با توجه به کثرت نامه ها 

مکان جلسه: صحن شورا

 

2- اعضای شورای حاضر در جلسه شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

 

1

 

عبداله سالمی

 

 

 

18/30

 

21/30

 

6

 

محمد نادی

 

 

 

18/30

 

21/30

 

2

 

کبری طاهری

 

 

 

18/30

 

21/30

 

7

 

احمد حاج امینی

 

 

18/30

 

21/30

 

3

 

حسین ناصری

 

 

 

18/30

 

21/30

 

8

 

مرتضی سعیدی نیک

 

 

18/30

 

21/30

 

4

 

سیدحسن خدامی

 

 

 

18/30

 

21/30

 

9

 

 

علی بسطام

 

 

18/30

 

21/30

 

5

 

سعیده محمودی

 

 

مرخصی

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

3- اعضای غایب در جلسه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

سعیده محمودی

عضو

مرخصی

-

--

--

--

 

4- مدعوین حاضر درجلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

سیدمهدی حسینی

شهرداری ساوه

شهردار

--

 

**************************************************************************

1- نامه شماره 2815 مورخ 16/شهریور/98 صورتجلسه کمیسیون شهرسازی درخصوص بررسی و تصمیم گیری پرونده ها و نامه های ارسالی از سوی شهرداری ساوه و مراجعین مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 26/ 19467مورخ 11/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای احمد اسدی مالک پلاک ثبتی بشماره 2019 اصلی به آدرس میدان شهدا خیابان امام خمینی (ره)5 درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 31/75 مترمربع (صورتجلسه توافقی شهرسازی بشماره 19441/26-12/6/98 ) بابت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و صدور پروانه ساختمانی لذا درخواست صدور مجوز پرداخت بمبلغ 130/000/000 ریال از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق 

**************************************************************************

2- نامه شماره 32/19672 مورخ 14/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای محرم یاری مالک ملک به شماره پلاک ثبتی 184/174/231/57 اصلی بخش دو ساوه به مساحت 12/297 مترمربع واقع در خیابان ایثارگران نبش ایثارگران 22 طبق صورتجلسه کمیته شهرسازی بشماره 18995-10/6/98 درخواست پروانه ساخت شامل یک طبقه اضافه مجموعاً پنج طبقه روی همکف دارد طبق ضوابط شامل چهار طبقه روی همکف می گردد لذا درخواست صدور مجوز جهت ارسال به کمیسیون ماده پنج مطرح و با ارسال به کمیسیون ماده 5 مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

3- نامه شماره 32/ 19752مورخ 14/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای یونس جعفری مالک ملک قولنامه ای به مساحت 97/ 75مترمربع طبق قولنامه و باقیمانده بعد از عقب نشینی 69/48 مترمربع واقع در منطقه عباس آباد جنوبی خیابان دکتر خیابان ایمان کوچه دوم در کاربری فضای سبز قراردارد با توجه به فرم قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با شش رای موافق آقایان سعیدی نیک و بسطام مخالف

**************************************************************************

4- نامه شماره 14/19670 مورخ 14/شهریور/98 شهرداری ساوه و ارسال نامه خانم فاطمه نظری منضم به کارت شناسایی معلولیت فرزند ایشان آقای مهدی قنبری جهت مساعدت مالی و درخواست صدور مجوز به مبلغ صلاحدید از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال (پانصد هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقای بسطام مخالف

**************************************************************************

5- نامه شماره 14/18877 مورخ 9/تیر/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست هیئت امناء مسجد مسلم بن عقیل درخصوص مساعدت مالی لذا درخواست صدور مجوز بمبلغ صلاحدید از محل ردیف اعتباری 41701 وظیفه خدمات اداری مطرح و با مساعدت بمبلغ 30/000/000 ریال (سه میلیون تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با شش رای موافق آقایان سعیدی نیک و بسطام مخالف

**************************************************************************

6- نامه شماره 39/19263 مورخ 11/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در نظر است نسبت به واگذاری حق بهره برداری از سالن ورزشی فدک شهرداری از طریق ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و برگزاری مزایده بمدت یکسال برابر کارشناسی شماره 843/وف-5/شهریور/98 اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت از طریق مزایده انجام گردد. با هشت رای موافق

**************************************************************************

7- نامه شماره 14/18940 مورخ 9/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) و معرفی خانم کبری صیادی جهت مساعدت مالی به ایشان درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ بصلاحدید و از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با مساعدت به مبلغ 3/000/000 ریال (سیصد هزار تومان) مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

8- نامه شماره 39/19911 مورخ 16/شهریور/98 شهرداری ساوه و ارسال تصویر مصوبات کمیته کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ساوه مورخ 29/تیر/98 که طی نامه شماره 119/98421 مورخ 13/مرداد/98 معاون محترم استاندار و فرماندار ساوه ابلاغ گردیده است جهت عقد قرارداد و اجرایی نمودن بند 1 مصوبه (هزینه دفن بهداشتی پسماندهای عفونی بیمارستانها ) توسط سازمان مدیریت پسماند لذا درخواست صدور مجوز مطرح و با مبلغ 12000 ریال هر کیلو گرم هزینه دفن بهداشتی پسماندهای عفونی بیمارستان با توجه به صورتجلسه پیوست ) مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

9- نامه شماره 38/18898 مورخ 9/شهریور/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست شماره 17886-2/شهریور/98 هیات امناء مسجد حضرت ابوالفضل (ع) مبنی بر نیاز به 200 تن ماسه و 100 تن شن جهت ارائه به شرکت و دریافت بتن با قیمت مناسب   می باشد لذا درخواست صدور مجوز جهت مبلغ برآورده شده شن و ماسه (70/000/000 ریال ) از محل ماده 16 ردیف اعتباری 41608 مطرح و با مبلغ هفت میلیون تومان مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

عبداله سالمی- رئیس

کبری طاهری نائب رئیس

حسین ناصری خزانه دار و دبیر اول

سیدحسن خدامی دبیر دوم

سعیده محمودی

محمد نادی

مرتضی سعیدی نیک

احمد حاج امینی

علی بسطام

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0