جمعه, 29 شهريور 1398
عنوان : جلسه 97
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
ساعت : ۱۱:۴۰:۵۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالي

 

فرم شماره (1) صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 98 /226/570مورخ 19/اردیبهشت/98

تاریخ جلسه : روز دوشنبه مورخ 23/اردیبهشت/98

از ساعت : 16/30 تا 20

شماره جلسه: 97

نوع جلسه: فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

بدستور ریاست شورا و با توجه به کثرت نامه ها 

مکان جلسه: صحن شورا

 

2- اعضای شورای حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها )

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

احمد حاج امینی

 

 

16/30

20

6

محمد نادی

 

16/30

20

2

حسین ناصری

 

 

16/30

20

7

عبداله سالمی

 

16/30

20

3

کبری طاهری

 

 

16/30

20

8

مرتضی سعیدی نیک

 

16/30

20

4

سیدحسن خدامی

 

 

16/30

20

9

علی بسطام

 

16/30

20

5

سعیده محمودی

 

 

16/30

20

--

--

--

--

--

 

3- اعضای غایب در جلسه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

-

--

--

--

-

--

--

--

-

--

--

--

-

--

--

--

 

4- مدعوین حاضر درجلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

-

--

--

--

--

 

*************************************************************************

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 26/4387 مورخ 19/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقایان داود صبا و مهدی صبا مالک پلاک ثبتی بشماره فرعی 15 و 228/52 اصلی به مساحت 234/7 مترمربع به آدرس خیابان فردوسی 21 مبنی بر توافق بین مالک و شهرسازی درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 26 مترمربع (صورتجلسه توافقی شهرسازی بشماره 26/4363 مورخ 19/اردیبهشت/98 ) و درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 268/865/070 ریال از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق   

**************************************************************************

2- نامه شماره 26/3869 مورخ 16/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای محمد کوچک              علی افشاری مالک ملک قولنامه ای به مساحت 117 مترمربع واقع در خیابان کشاورزی 11 با توجه به داشتن دو فرزند معلول و نامه شماره 97/30/6/1/3228 مورخ 14/آبان/97 اداره بهزیستی ساوه درخصوص تحت پوشش بودن فرزندان متقاضی لذا درخواست صدور مجوز درخصوص پرداخت 10 درصد سهم خدمات ماده 101 قانون شهرداریها مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

3- نامه شماره 32/4754 مورخ 22/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به صورتجلسه کمیته شهرسازی مورخ 15/اردیبهشت/98 درخصوص درخواست پرونده غلامحسین رحیمی (تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی ) مالک ملک بشماره پلاک ثبتی 80 اصلی به مساحت 688/5 مترمربع واقع در خیابان طالقانی طالقانی 41 مجاور شارع 15 متری و با توجه به اینکه عرض شارع کمتر از 16 متر است شامل پروانه ساخت چهارطبقه مسکونی روی همکف می گردد و متقاضی درخواست احداث بصورت پنج طبقه مسکونی روی همکف را دارد درخواست صدور مجوز جهت ارسال موضوع به کمیسیون ماده پنج مطرح و با ارسال به کمیسیون ماده پنج مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

4- نامه شماره 26/4148 مورخ 18/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به مجوز شماره 97/218/4696 مورخ 30/دی/97 شورای اسلامی و درخواست آقای آرش ناصری منش و شریک مالک پلاک ثبتی 6 و 16 فرعی از 2466 اصلی به مساحت 530/5 مترمربع واقع در طالقانی 6 درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 113/7 مترمربع (صورتجلسه توافقی شهرسازی بشماره 26/28426 مورخ 25/آذر/97) و درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 3/308/000 ریال به مالک (پرداختی سهم شهرداری توسط مالک ) از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه  عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

5- نامه شماره 26/3411 مورخ 11/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای سیدعلی گلشن حسینی مالک پلاک ثبتی 641/1 اصلی به آدرس خیابان طالقانی 10 کوچه قیام 7 درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 8/4 مترمربع (صورتجلسه توافقی شهرسازی بشماره 26/3379 مورخ 11/اردیبهشت/98) و درخواست صدور مجوز بابت پرداخت مبلغ 22/150/000 ریال از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

6- نامه شماره 26/ 3424مورخ 11/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای محمود بیات مالک پلاک ثبتی 2459/ 62اصلی به آدرس خیابان طالقانی کوچه راهدار درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 90/68 مترمربع (صورتجلسه توافقی شهرسازی بشماره 3413/26 مورخ 11/اردیبهشت/98 ) و درخواست صدور مجوز بابت پرداخت مبلغ 711/136/000 ریال از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

7- نامه شماره 26/4407 مورخ 19/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم عاطفه فرخی انتقالی از آقای ابراهیم علی مراد مالک پلاک ثبتی 5/281/3670 اصلی به آدرس خیابان امیرکبیر 6 درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 14/7 مترمربع (صورتجلسه توافقی شهرسازی بشماره 26/ 4382مورخ 19/اردیبهشت/98) لذا درخواست صدور مجوز بابت پرداخت مبلغ 194/754/924 ریال از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

8- نامه شماره 32/3948 مورخ 16/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم معصومه کرمی (همسر جانباز آقای اروجی ) مالک ملک بشماره پلاک ثبتی 4/7/550 اصلی بخش دو طبق صورتجلسه کمیته شهرسازی مورخ 15/اردیبهشت/98 درخواست صدور پروانه ساخت با یک طبقه افزایش تراکم مجموعاً سه طبقه مسکونی روی همکف دارد لذا درخواست صدور مجوز جهت ارسال به کمیسیون ماده پنج مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

9- نامه شماره 26/3189 مورخ 10/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم نیر السادات بنی فاطمی وکالتاً محمد کتابدار مالک پلاک ثبتی باقیمانده 22 اصلی به آدرس خیابان سوم شعبان به مساحت عقب نشین 27+140 واگذاری به شهرداری طبق توافقنامه شماره 2/12193 مورخ 12/آذر/96 کمیته شهرسازی لذا درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 6/993/558 ریال به مالک جهت پرداختی بابت سهم شهرداری از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق 

**************************************************************************

10- نامه شماره 32/4172 مورخ 18/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای علیرضا دنیوی مالک ملک بشماره پلاک ثبتی 83/161/4327 اصلی بخش یک واقع در خیابان اسلام کوچه نصر کوچه شهید دنیوی به مساحت 262/5 مترمربع شامل 31/75 مترمربع عقب نشینی می باشد و جهت دریافت پروانه ساخت در ملک مذکور طبق ضوابط شامل چهارطبقه مسکونی روی همکف می گردد و متقاضی درخواست تراکم ساخت 60 درصد قبل از عقب نشینی در پنج طبقه روی همکف دارد لذا درخواست صدور مجوز جهت ارسال به کمیسیون ماده پنج مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

11- نامه شماره 26/3220 مورخ 10/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای رسول شاهمرادی به آدرس خیابان امیرکبیر 42 درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 20 مترمربع (صورتجلسه توافقی شهرسازی بشماره 34482 مورخ 11/بهمن/97 ) لذا درخواست صدور مجوز پرداخت بمبلغ 37/920/000 ریال از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

12- نامه شماره 32/4181 مورخ 18/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم اعظم صادقی و شرکاء مالکین ملک بشماره پلاک ثبتی 1762 اصلی واقع در خیابان سیدابورضا به مساحت 171/5 مترمربع طبق سند و باقیمانده بعد از عقب نشینی 148 /4مترمربع با توجه به مساحت کم زمین باقیمانده و وضعیت مجاورین درخواست تغییر کاربری از فضای سبز به تجاری دارد لذا درخواست صدور مجوز جهت ارسال به کمیسیون ماده پنج مطرح و با ارسال به کمیسیون ماده پنج مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

13- نامه شماره 23/3884 مورخ 16/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه برابر صورتجلسه موضوع قانون و تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مثبوت بشماره 3484-12/اردیبهشت/98 مربوط به پلاک ثبتی 294 اصلی واقع در انقلاب 9 پشت تکیه خلیل جهانبیک بصورت مشاعی از ورثه مرحوم حاج رضا نجفی برابر درخواست شماره 34598-13/بهمن/97 نظر به اینکه وراث سهم خود را از پلاک مذکور بجز آقایان ابوالحسن و علیرضا نجفی به شهرداری واگذار نموده اند که قدرالسهم هر کدام از فرزندان پسر 18/63 مترمربع می باشد شهرداری قصد خرید و تملک سهمی ملکی موصوف را برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری مثبوت بشماره 35046-16/بهمن/97 از آقایان علیرضا و ابوالحسن نجفی هر کدام به مبلغ 195/693/750 ریال و جمعاً به مبلغ 391/387/500 ریال به صورت نقد که کل مبلغ در زمان انتقال سند در دفترخانه به مالکین پرداخت خواهد شد اقدام نماید. لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

14- نامه شماره 14/3958 مورخ 16/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای محمدرضا شفیعی مطلق منضم به نامه اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) بشماره 1/266527 مورخ 8/اردیبهشت/98 مبنی بر درخواست مساعدت مالی لذا درخواست صدور مجوز از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

15- نامه شماره 14/4149 مورخ 18/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای صدقعلی دادگر منضم به نامه اداره بهزیستی ساوه بشماره 98/30/شهریور/فروردین/712 مورخ 8/اردیبهشت/98 مبنی بر درخواست مساعدت مالی لذا درخواست صدور مجوز از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

16- نامه شماره 14/4144 مورخ 18/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم فهیمه کریمی حاجی بابا منضم به نامه اداره بهزیستی شهرستان ساوه بشماره 98/30/شهریور/فروردین/366 مورخ 25/فروردین/98 مبنی بر درخواست مساعدت مالی ،لذا درخواست صدور مجوز از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

17- نامه شماره 14/4154 مورخ 18/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم اکرم فرزین منضم به نامه اداره بهزیستی شهرستان ساوه بشماره 97/30/شهریور/1/5849 مورخ 8/اسفند/97 مبنی بر درخواست مساعدت مالی ، لذا درخواست صدور مجوز از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

18- نامه شماره 14/3206 مورخ 10/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای کریم مکوندی منضم به نامه شماره 1/138792 مورخ 12/شهریور/97 کمیته امداد امام خمینی (ره) مبنی بر درخواست مساعدت مالی ، لذا درخواست صدور مجوز از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

19- نامه شماره 15/4662 مورخ 21/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام مرخصی مورخ 21/اردیبهشت/98 لغایت 22/اردیبهشت/98 شهردار محترم مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

20- نامه شماره 15/4880 مورخ 23/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام مرخصی مورخ 23/اردیبهشت/98 شهردار محترم مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

21- نامه شماره 14/3247 مورخ 10/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست مجمع قاریان نور بشماره 4070 مورخ 22/آذر/97 درخصوص مساعدت مالی در برگزاری آئین تجلیل از حافظان کلام وحی در سطح شهر ساوه و درخواست صدور مجوز از ردیف اعتباری 41608 وظیفه خدمات اداری به مبلغ صلاحدید مطرح و با پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال (سی میلیون ریال ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

22- نامه شماره 14/4140 مورخ 18/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به نامه شماره 58 مورخ 18/فروردین/98 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه درخصوص مساعدت مالی جهت برگزاری جشنواره منطقه ای شهر و موسیقی نواحی ودرخواست صدور مجوز از محل ردیف اعتباری 41608 وظیفه خدمات اداری بمبلغ صلاحدید مطرح و با مساعدت به مبلغ 50 /000/000ریال (پنجاه میلیون ریال ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

23- نامه شماره 14/4263 مورخ 19/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و پیرو مجوز شماره 98/202/5 مورخ 11/فروردین/98 به پاس زحمات و تقدیر از پرسنلی که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند نسبت به خرید هدیه به مبلغ 10/000/000 ریال از ردیف اعتباری 41607 و 41901 وظیفه خدمات اداری ضمناً الباقی اسامی پرسنل که در سال 97 بازنشسته گردیده اند به شرح ذیل :

ردیف

نام ونام خانوادگی

محل خدمت

1

حسن باطنی

فضای سبز

2

محمد پادار

فضای سبز

3

حمیدرضا عذاری

فضای سبز

4

اعظم خاکرند

شهرداری

5

یوسف بینا

شهرداری

 

لذا درخواست صدور مجوز پرداخت مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

24- نامه شماره 119/28378 مورخ 19/اردیبهشت/98 نظرات کمیته محترم انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعدادی از مصوبات نود و چهارمین جلسه (عادی) مورخ 8/اردیبهشت/98 مطرح و بعد از بحث و گفتگو تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

مصوبه 1- به شهرداری جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

مصوبه 4 به شهرداری جهت ارائه مستندات ارسال می گردد.

مصوبه 7 به شهرداری جهت ارائه جوابیه ارسال می گردد.

با نه رای موافق

**************************************************************************

احمد حاج امینی رئیس

حسین ناصری نائب رئیس و خزانه دار

 کبری طاهری دبیر اول                                                                       

سیدحسن خدامی دبیر دوم                                                            

سعیده محمودی                                                                                      

محمد نادی

مرتضی سعیدی نیک

علی بسطام

عبدالله سالمی

 

 


نمایش تعداد بازدیدها : 6

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0