جمعه, 29 شهريور 1398
عنوان : جلسه 98
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
ساعت : ۱۱:۴۰:۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالي

 

فرم شماره (1) صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 98/226/712 مورخ 25/اردیبهشت/98

تاریخ جلسه : روز دوشنبه مورخ 30/اردیبهشت/98

از ساعت : 16/30 تا 20

شماره جلسه: 98 (نود و هشت)

نوع جلسه: فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

بدستور ریاست شورا و با توجه به کثرت نامه ها 

مکان جلسه: صحن شورا

 

2- اعضای شورای حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها )

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

احمد حاج امینی

 

 

16/30

20

6

محمد نادی

 

16/30

20

2

حسین ناصری

 

 

16/30

20

7

عبداله سالمی

 

16/30

20

3

کبری طاهری

 

 

16/30

20

8

مرتضی سعیدی نیک

 

16/30

20

4

سیدحسن خدامی

 

 

16/30

20

9

علی بسطام

 

18/15

20

5

سعیده محمودی

 

 

16/30

20

--

--

--

--

--

 

3- اعضای غایب در جلسه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

-

--

--

--

-

--

--

--

-

--

--

--

-

--

--

--

 

4- مدعوین حاضر درجلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

سیدمهدی حسینی

شهرداری ساوه

شهردار

--

 

*************************************************************************

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 39/ 4935مورخ 24/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و ارسال نامه شماره 27/274 مورخ 2/اردیبهشت/98 سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری درخصوص واگذاری باغات زیتون تحت اختیار سازمان به بخش خصوصی و درخواست بررسی و صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار رفت. با نه رای موافق   

**************************************************************************

2- نامه شماره 32/5354 مورخ 28/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای اکبر ویسی نژاد مالک ملک قولنامه ای به مساحت 69/75 مترمربع واقع در جاده نورعلی بیک خیابان دکتر ایثار 9 درکاربری فضای سبز قراردارد با توجه به درخواست خدمات توسط مالک و فرم قرار کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با شش رای موافق آقایان نادی و سعیدی نیک و خانم محمودی مخالف

**************************************************************************

 

 

3- نامه شماره 32/4343 مورخ 19/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم لیلا صفدری مالک ملک قولنامه ای به مساحت 112/50 مترمربع طبق قولنامه و 117 مترمربع وضع موجود واقع در ابتدای جاده نورعلی بیک منطقه عباس آباد جنوبی خیابان دکتر بین احسان 1 و 3 درکاربری فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با شش رای موافق آقایان نادی و سعیدی نیک و خانم محمودی مخالف

**************************************************************************

4- نامه شماره 32/4177 مورخ 18/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم معصومه هیزجی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 84 مترمربع طبق قولنامه واقع در خیابان پیک نیک گاز خیابان قالیشویی خیابان وحدت 20 سمت چپ در کاربری فضای سبز قراردارد با توجه به فرم کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با شش رای موافق آقایان نادی سعیدی نیک و خانم محمودی مخالف

**************************************************************************

5- نامه شماره 14/4971 مورخ 24/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و ارسال نامه اداره بنیاد شهید وامورایثارگران ودرخواست خانم زهرا زند همسر جانباز آقای جلیل جلیلی طهرابند مبنی بر عدم توانایی ایشان جهت پرداخت عوارض بمبلغ 171/616/000 ریال و درخواست صدور مجوز به مبلغ صلاحدید از ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با مساعدت مالی به مبلغ 20/000/000 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

6- نامه شماره 38/5300 مورخ 25/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در نظر است جهت روانسازی ترافیک منطقه وزیباسازی منظر و سیمای شهری و تامین روشنایی ادامه خیابان بسیج 2 تا کمربندی شمال رفوژ سبز اجرا نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

7- نامه شماره 38/5301 مورخ 28/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه خیابان شهید رجایی معبر عبوری ساکنین شهرک علوی و شمال شهر می باشد و میزان روشنایی آن کم و منظر و زیبایی مناسبی ندارد لذا درنظر است جهت زیباسازی منظر شهری و بنا به درخواست اداره برق بشماره 98/203652/583 مورخ 21/اردیبهشت/98 جهت اجرای روشنایی با اعتبار پیش بینی شده برای مناطق هدف در ستاد بازآفرینی استان نسبت به اجرایی بلوار با عرض یک متر (همانند بلوار فردوس ) اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

8- نامه شماره 14/ 4938مورخ 24/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به نامه اداره بهزیستی شهرستان ساوه بشماره 98/30/6/فروردین/595 3/اردیبهشت/98 درخصوص معرفی آقای شوذب همتی جهت مساعدت مالی جهت پرداخت ماده صد به مبلغ 9/288/000 ریال از ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

9- نامه شماره 23/5500 مورخ 29/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به قرارداد شماره 22/58500 مورخ 11/بهمن/98 فی مابین این شهرداری و آقای حسین شریف درخصوص اجاره سرقفلی غرفه 13 بازارچه فجر واقع در خیابان جمهوری در تاریخ 20/تیر/90 به اتمام رسیده است لذا آن شهرداری در نظر دارد نسبت به تمدید قرارداد به مدت 8 سال برابر گزارش کارشناسی شماره 2589 مورخ 4/اردیبهشت/98 با اجاره بهاءبه شرح ذیل اقدام نماید.

 • از تاریخ 21/تیر/90 لغایت 21/تیر/91 ماهیانه مبلغ 2/180/000 ریال

 • از تاریخ 21/تیر/91 لغایت 21/تیر/92 ماهیانه مبلغ 2/400/000 ریال

 • از تاریخ 21/تیر/92 لغایت 21/تیر/93 ماهیانه مبلغ 3/000/000 ریال

 • از تاریخ 21/تیر/93 لغایت 21/تیر/94 ماهیانه مبلغ 3/200/000 ریال

 • از تاریخ 21/تیر/94 لغایت 21/تیر/95 ماهیانه مبلغ 3/500/000 ریال

 • از تاریخ 21/تیر/95 لغایت 21/تیر/96 ماهیانه مبلغ 3/700/000 ریال

 • از تاریخ 21/تیر/96 لغایت 21/تیر/97 ماهیانه مبلغ 4/200/000ریال

 • از تاریخ 21/تیر/97 لغایت 30/اسفند/98 ماهیانه مبلغ 5/000/000 ریال

  لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  10- نامه شماره 14/5235 مورخ 26/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به نامه شماره 98/30/6/فروردین/1027 مورخ 23/اردیبهشت/98 اداره بهزیستی شهرستان ساوه منضم به صورتجلسه درخصوص مساعدت مالی بمبلغ 50/000/000 ریال به آن اداره لذا درخواست صدور مجوز مربوطه از ردیف اعتباری 41608 وظیفه خدمات اداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق 

  **************************************************************************

  11- نامه شماره 15/5662 مورخ 29/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام ماموریت مورخ 30/اردیبهشت/98 شهردار محترم جهت شرکت در جلسه برگزاری آزمون استخدامی آتش نشانان کشور بمقصد اراک مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  12- نامه شماره 15/5027 مورخ 24/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام ماموریت مورخ 25/اردیبهشت/98 شهردار محترم جهت شرکت در جلسه ستاد اربعین بمقصد اراک مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  13- نامه شماره 14/5510 مورخ 29/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) بشماره 1/366399 مورخ 17/اردیبهشت/98 منضم به نامه خانم لیلا شریف زاده مبنی بر درخواست مساعدت مالی به ایشان و درخواست صدور مجوز مربوط از ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  14- نامه شماره 14/ 4967مورخ 24/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم اعظم علیخانی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت مساعدت مالی و درخواست صدور مجوز مربوطه از ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  15- نامه شماره 39/5590 مورخ 29/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به نامه شماره 411/ن ح مورخ 29/اردیبهشت/98 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساوه درخصوص مجوز انتخاب پیمانکار برای بهره برداری از اتوبوسهای خریداری شده و واحد تعمیرگاه تا سقف مبلغ جمعاً 13/000/000/000 ریال لذا با توجه به درخواستهای مکرر مردمی مبنی بر راه اندازی و بهره برداری از اتوبوس های جدید درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت برابر مقررات اقدامات لازم جهت راه اندازی خطوط و تعمیرگاه انجام گیرد. با نه ای موافق

  **************************************************************************

  16- نامه شماره 23/5039 مورخ 25/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه قرارداد شماره 22/ 8370مورخ 31/خرداد/97 شرکت آریا شعله ور رومشگان به عنوان بهره بردار جایگاه های CNG ذیل در تایخ 31/خرداد/98 به اتمام می رسد و از اینرو شهرداری در نظر دارد حق بهره برداری جایگاههای CNG مشروح ذیل را بصورت اجاره ماهیانه با قیمت پایه براساس کارشناسی صورت گرفته به شماره 3328-11/اردیبهشت/98 ثبت دفتر شهرداری از طریق اعمال ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها به مدت یکسال واگذار نماید.

 • جایگاه CNG جاده همدان بالاتر از پلیس راه با اجاره بهای ماهیانه مبلغ 60/000/000 ریال

 • جایگاه CNG میدان ولایت با اجاره بهای ماهیانه مبلغ 330/000/000 ریال

  لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای

  **************************************************************************

  17- نامه شماره 14/5508 مورخ 29/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) بشماره 1/103610 مورخ 22/فروردین/98 منضم به درخواست آقای پیمان دانیالی توتشامی جهت مساعدت مالی به ایشان ودرخواست صدور مجوز مربوطه از ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  18- نامه شماره 14/5016 مورخ 24/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به نامه هیات امناء مسجد فاطمیه (س) مبنی بر مساعدت مالی جهت برگزاری مراسم ایام فاطمیه درخواست صدور مجوز مربوطه بمبلغ صلاحدید از محل ردیف اعتباری 41701 وظیفه خدمات اداری مطرح و با مساعدت بمبلغ 20/000/000 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موفق

  **************************************************************************

  19- نامه شماره 32/4200 مورخ 18/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای محسن اوتادی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 115 مترمربع واقع در خیابان صیاد شیرازی صیاد شیرازی 14/3 در کاربری فضای سبز به مساحت کلی 826 مترمربع قرار دارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک فوق مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

  **************************************************************************

  20- نامه شماره 32/3861 مورخ 16/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست قربانعلی شاهمردی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 102 مترمربع واقع در خیابان امیرکبیر 36 خیابان کمیل کوچه کمیل 5 قسمتی از کاربری فضای سبز به مساحت کلی 692 مترمربع می باشد لذا با توجه به فرم قرار کمیسون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق  آقای سعیدی مخالف

  **************************************************************************

  احمد حاج امینی رئیس

  حسین ناصری نائب رئیس و خزانه دار

   کبری طاهری دبیر اول                                                                       

  سیدحسن خدامی دبیر دوم                                                            

  سعیده محمودی                                                                                      

  محمد نادی

  مرتضی سعیدی نیک

  علی بسطام

  عبدالله سالمی

   

   


نمایش تعداد بازدیدها : 8

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0