جمعه, 29 شهريور 1398
عنوان : جلسه 99
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
ساعت : ۱۱:۳۹:۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالي

صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 98/226/897 مورخ 2/خرداد/98

تاریخ جلسه : روز یکشنبه مورخ 5/خرداد/98

از ساعت : 16/30تا 20/30

شماره جلسه: 99 (نود و نه)

نوع جلسه: عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

---

مکان جلسه: صحن شورا

 

2- اعضای شورای حاضر در جلسه شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

احمد حاج امینی

 

 

16/30

20/30

6

محمد نادی

 

16/30

20/30

2

حسین ناصری

 

 

16/30

20/30

7

عبداله سالمی

 

16/30

20/30

3

کبری طاهری

 

 

16/30

20/30

8

مرتضی سعیدی نیک

 

16/30

20/30

4

سیدحسن خدامی

 

 

16/30

20/30

9

علی بسطام

 

16/30

20/30

5

سعیده محمودی

 

 

16/30

20/30

--

--

--

--

--

 

3- اعضای غایب در جلسه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

-

--

--

--

-

--

--

--

-

--

--

--

-

--

--

--

 

4- مدعوین حاضر درجلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

سیدمهدی حسینی

شهرداری ساوه

شهردار

--

2

سرهنگ اسدی

نیروی انتظامی شهرستان ساوه

فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ساوه

--

 

*************************************************************************

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 23/4978 مورخ 24/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در نظر است نسبت به واگذاری شارع متروکه به مساحت 50/74 مترمربع مطابق با کروکی اداره ثبت واقع در ضلع شرقی ملکی آقای علی ترابی تحت پلاک ثبتی قطعه 15 از 426/441 فرعی از 11 اصلی به قیمت کارشناسی 479/465/000 ریال مطابق با گزارش کارشناسی شماره 3308 مورخ 10/اردیبهشت/98 به مشارالیه اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

2- نامه شماره 23/5304 مورخ 8/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه شهرداری در سنوات گذشته نسبت به فروش 3/95 مترمربع از شارع متروکه به پلاک ثبتی 6 اصلی برابر نامه شماره 23/35429-18/مهر/89 به آقای حمیدرضا معماری اقدام نموده است و با عنایت به درخواست آقای حمیدرضا بسطام و یوسف زارعی که از آقای حمیدرضا معماری خریداری نموده اند و برابر گزارش بازدید شماره 274095-19/آبان/97 مشخص گردید به مقدار 2/71 مترمربع از پلاک مذکور بیشتر تصرف گردیده است بنابراین شهرداری در نظر دارد برابر صورتجلسه فروش شارع متروکه به شماره 4092/23-17/اردیبهشت/98 نسبت به واگذاری 2/71 مترمربع برابر کارشناسی مثبوت بشماره 32762-29/دی/97 جمعاً به مبلغ 67/750/ 000ریال به آقای حمید بسطام و یوسف زارعی اقدام نماید. لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

 

3- نامه شماره 23/4986 مورخ 24/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به صورتجلسه 23/4297 و وفق گزارش طرح تفصیلی بر و کف به شماره 279810 مورخ 14/اردیبهشت/98 ملکی شماره یک آقای محمدحسین شمس فرزند منصور به شماره شناسنامه 11574 به کد ملی 0600120384 تحت پلاک ثبتی قطعه 1 از 2/56 فرعی از 2123 اصلی واقع در خیابان مطهری 37 به مساحت 201/3 مترمربع که به میزان 153/9 مترمربع و همچنین وفق گزارش طرح تفصیلی و بر و کف مورخ 21/فروردین/98 نیز ملکی شماره دو مشارالیه تحت پلاک ثبتی قطعه 1 از 2/141 فرعی از 2123 اصلی واقع در خیابان مطهری 37 به مساحت 25/398 مترمربع عرصه که به میزان 279/92 مترمربع در طرح تعریض قرارداشته که شهرداری بنا به درخواست شماره 1790-28/فروردین/98 نامبرده قصد خرید و تملک میزان واقع در طرح تعریض ملک های موصوف را داشته و درخصوص قیمت و بهای عادله مقدار واقع در طرح تعریض ملک های موصوف به ارزش 6/540/750/000 ریال برای ملکی شماره اول و به ارزش 17/057/120/000 ریال برای ملکی شماره دوم برابر گزارش کارشناسی شماره 29583-4/دی/97 در مجموع به ارزش 23/615/870/000 ریال در قبال دو قطعه زمین معوض از ملکی شهرداری واقع در خیابان شریعتی شریعتی 6 تحت پلاک ثبتی 144 فرعی از 2313 اصلی مفروز و مجزی شده از یک فرعی از اصلی مذکور بخش یک ثبتی و به مساحت 9/289 مترمربع عرصه و در قالب سه سند مالکیت هر کدام دو دانگ مشاع از سند ششدانگ به شماره سریال های 765753-765753-765751 د 93 به ارزش 10/871/250/000 ریال برابر گزارش کارشناسی به شماره 2537 مورخ 4/اردیبهشت/98 و همچنین زمین دیگر متعلق به شهرداری واقع در خیابان مطهری 21 تحت پلاک ثبتی 6181 فرعی از 5 اصلی مفروز و مجزی شده از 868 فرعی از اصلی مذکور بخش دو حوزه ثبت ساوه و به مساحت 256/42 مترمربع عرصه که به شماره سریال 774818د -93 به ارزش 9/540/000/000 ریال برابر گزارش کارشناسی به شماره 2537 مورخ 4/اردیبهشت/98 و همچنین عوارض آموزش و پرورش عوارض بهره برداری از فضای شهری ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری اتش نشانی عوارض پذیره تجاری هزینه آماده سازی عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحدهای تجاری سرانه های خدمات عمومی شهری عوارض حذف و کسر پارکینگ تا سقف مبلغ 3/019/104/000 ریال بعهده شهرداری برای ملک اول آقای حسین شمس با مشخصات فوق الذکر برابر گزارش ریز محاسبات درآمد شهرداری منطقه یک شهرداری مورخ 25/فروردین/98 امتیازات ذکر شده تا سقف مبلغ 1/229/460/000 ریال به عهده شهرداری برای ملک دوم مشارالیه برابر گزارش ریز محاسبات درآمد شهرداری منطقه یک شهرداری مورخ 15/اردیبهشت/98 لحاظ گردد و واریز مابه التفاوت به میزان 1/043/944/000 ریال توسط مالک به حساب شهرداری ، نسبت به انتقال سندهای مذکور اقدامات لازم صورت پذیرد. لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

4- نامه شماره 26/5205 مورخ 26/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای محمد نظیفی مالک پلاک ثبتی 1148/1 اصلی مساحت عرصه 388/25 مترمربع واقع در خیابان شهید شعبانی درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 19/5 مترمربع (صورتجلسه توافقی شهرسازی بشماره 26/5076 مورخ 25/اردیبهشت/98) بابت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری درخواست صدور مجوز پرداخت بمبلغ 350/460/000 ریال از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

5- نامه شماره 23/5180 مورخ 26/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به صورتجلسه مورخ 4/اسفند/97 کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر ساوه بند یک تمامی ملکی تحت پلاک ثبتی 6125 مترمربع از یک اصلی بخش دو ساوه به نشانی ساوه انتهای بسیج 2 نیلوفر 7 به مساحت 190/92 مترمربع با ملکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ آقای محمد نظیفی فرزند عباسعلی صادره از ساوه به شماره شناسنامه یک وکدملی 0602908256 و همچنین مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ آقای اصغر صفا فرزند محمد صادره از ساوه به شماره شناسنامه 113 و کد ملی 0600286320 ودارای انشعابات آب و برق و گاز با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه بنا به درخواست شماره 39102-19/اسفند/97 نامبردگان شهرداری قصد خرید و تملک ملکی موصوف را داشته و درخصوص قیمت و بهای عادله ملکی موصوف به شرح عرصه و متعلقات شرعیه و عرفیه معادل 4/963/660/000 ریال در قبال یک قطعه زمین معوض از ملکی شهرداری واقع در شهرک علوی ضلع شرقی مجتمع فرهنگیان با پلاک ثبتی قطعه 5 تحت پلاک ثبتی 1/3992/4071 به مساحت 208/91 مترمربع به ارزش کلی 5/000/640/000 ریال برابر گزارش کارشناسی شماره 2804-7/اردیبهشت/97 می باشد که مبلغ 17/100/000 ریال بابت 50درصد تعرفه حق الزحمه کارشناسی سهم شهرداری برابر نامه شماره 3200-10/اردیبهشت/98 (پرداخت شده توسط مالک ) به مبلغ ما به التفاوت اضافه شده و جمعاً مبلغ 659/240/000 ریال به صورت نقدی از طرف مالک به حساب شهرداری واریز می گردد. لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

6- نامه شماره 26/4988 مورخ 24/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای رسول کرمی مالک ملک قولنامه ای به مساحت عرصه 69/5 مترمربع واقع در خیابان ارشاد کوچه 27 مبنی بر توافق بین مالک و شهرداری درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 31/40 مترمربع (صورتجلسه توافقی بشماره 2384 مورخ 3/اردیبهشت/98 ) لذا درخواست صدور مجوز درخصوص پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال به استناد فرم کنترل نقشه تحت عنوان سهم شهرداری از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

7- نامه شماره 32/5178 مورخ 26/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای احسان نیکویی و شرکاء مالکین ملک بشماره پلاک ثبتی 5/46/916 اصلی بخش یک ساوه واقع در خیابان بسیج یک بسیج 10 به مساحت 300 مترمربع طبق سند مالکیت و باقی مانده بعد از عقب نشینی 288/4 مترمربع مجاور شارع 12 متری طبق طرح تفصیلی قراردارد براساس ضوابط شامل پروانه ساخت بصورت چهار طبقه مسکونی روی همکف می گردد مالکین تقاضای احداث بنا بصورت پنج طبقه مسکونی روی همکف لذا درخواست صدور مجوز جهت ارسال موضوع به کمیسیون ماه پنج مطرح و با ارسال به کمیسیون ماده پنج مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

8- نامه شماره 32/6252 مورخ 4/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به صورتجلسه کمیته شهرسازی مورخ 29/اردیبهشت/98 بند 16 درخصوص نقشه پیشنهادی شارع واقع در خیابان طالقانی طالقانی 6 جهت تبدیل شارع 12 متری به 10 متری با توجه به وضع موجود جهت ارسال به کمیسیون ماده 5 و درخواست صدور مجوز مطرح و با ارسال به کمیسیون ماده 5 مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

9- نامه شماره 32/5299 مورخ 28/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای احمد طالب و شرکاء مالک پلاک ثبتی بشماره قطعه 2 از 142 فرعی از 83 اصلی به مساحت 8379/27 مترمربع واقع در جاده نورعلیبیک انتهای کوچه کارخانه یخ مبنی بر توافق بین مالک و شهرداری درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 8/66 مترمربع (صورتجلسه توافقی 26/5046 25/اردیبهشت/98) لذا درخواست صدور مجوز بابت پرداخت مبلغ 241/677/450 ریال به استناد فرم کنترل نقشه تحت عنوان سهم شهرداری از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

10- نامه شماره 23/5949 مورخ 1/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در نظر است نسبت به خرید ملکی ورثه مرحوم رضا نجفی که طبق گواهی مالکیت شماره 21/94/ 3662مورخ 25/خرداد/94 بمقدار 2 سهم از 8 سهم از شش دانگ از پلاک ثبتی 294/1 اصلی بخش یک ساوه واقع در خیابان انقلاب 9 پشت تکیه خلیل جهانبیک دارای مالکیت می باشند اقدام نماید نظربه قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 صورتجلسه بشماره 5852 مورخ 31/اردیبهشت/98 تنظیم و ارسال می گردد لذا برابر فتوکپی دادنامه 45 به تاریخ 20/بهمن/90 شعبه اول شورای حل اختلاف ساوه که سهم هر کدام از آقایان علیرضا ، ابوالحسن و محمد به مبلغ 107/450/000 ریال و سهم هر کدام از خانمها زهرا فاطمه معصومه شهربانو بلقیس و شمس الملوک به مبلغ 53/725/000 و جمعاً بمبلغ 644/700/000 ریال برابر کارشناسی مثبوت بشماره 35046 مورخ 16/بهمن/97 همگی به شهرت نجفی فرزند رضا لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

11- نامه شماره 26/6049 مورخ 2/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم اعظم نوبخت مالک پلاک ثبتی بشماره 1/509/مهر/4 اصلی به مساحت 250 مترمربع واقع در خیابان شهید صفاپور کوچه حافظ مبنی بر توافق بین مالک و شهرداری درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 27/4 مترمربع (صورتجلسه توافقی بشماره 4961-24/اردیبهشت/98) لذا درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ 80/007/782 ریال به استناد فرم کنترل نقشه تحت عنوان سهم شهرداری از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

12- نامه شماره 23/6179 مورخ 4/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در نظر است برابر صورتجلسه شماره 5941 مورخ 1/خرداد/98 نسبت به خرید قدرالسهم مالکین پلاک ثبتی 296 اصلی بخش 1 ساوه واقع در خیابان پیروزی 5 اقدام نماید که برابر سند تک برگی و کارشناسی رسمی دادگستری مهندس مرادی مثبوت به شماره 5672-30/اردیبهشت/98 سهم هر کدام از آقایان محمد علیرضا و ابوالحسن همگی به شهرت نجفی فرزند رضا به مقدار سیصد و هفتاد و پنج هزارم دانگ مشاع از شش دانگ (18 /11مترمربع ) به مبلغ 228/186/000 ریال و سهم هر کدام از خانمها زهرا فاطمه معصومه شهربانو بلقیس و شمس الملوک همگی به شهرت نجفی فرزند رضا به مقدار یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ده هزارم دانگ مشاع از شش دانگ (9 /055مترمربع ) به مبلغ 114/093/000 ریال که جمیعا به مبلغ 1/116/369/000 ریال به صورت نقد پس از انتقال سند در دفترخانه به مالکان پرداخت خواهد شد. لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. نه رای موافق

**************************************************************************

13- نامه شماره 32/5551 مورخ 29/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست فرود رخت افکن مالک ملک قولنامه ای با مساحت 120 مترمربع واقع در ابتدای جاده نورعلی بیک بلوار دانشگاه خیابان دکتر خیابان ایمان روبروی کوچه 1 در کاربری فضای سبز قرار داشته و شامل حدود 30 مترمربع عقب نشینی لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز با عدم نیازبه ملک فوق مطرح و باعدم نیاز به ملک مذکور مورد موافقت قرارگرفت.با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

14- نامه شماره 32/5892 مورخ 31/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای اصغر کرمی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 96 مترمربع واقع در بلوار دانشگاه (عباس آباد جنوبی خیابان دکتر ایثار 9 کوچه ایمان روبروی ایمان یک ) با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد و فرم کمیسیون ماده صد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و باعدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرارگرفت.با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

15- نامه شماره 32/5834 مورخ 31/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای ابراهیم رستمی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 84/36 مترمربع واقع در بلوار دانشگاه (منطقه عباس آباد جنوبی خیابان دکتر ایثار 14 بن بست اول) با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد و فرم کمیسیون ماده صد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

16- نامه شماره 32/4999 مورخ 24/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم ذلیخا عباسی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 103 مترمربع واقع در عباس آباد جنوبی که در کاربری فضای سبز قراردارد و با توجه به فرم قرار کمیسیون ماده صد ملک ذکر شده لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

17- نامه شماره 32/5637 مورخ 29/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای احسان اله هجری مالک ملک قولنامه ای به مساحت 120 مترمربع طبق قولنامه و 111 مترمربع طبق وضع موجود واقع در جاده نورعلی بیک - بلوار دانشگاه خیابان دکتر ایثار 9 کوچه هشتم طبق طرح تفصیلی در کاربری فضای سبز قراردارد با توجه به فرم قرار کمیسیون ماده صد و درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

18- نامه شماره 32/5656 مورخ 29/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای بهزاد ویسی نژاد مالک ملک قولنامه ای به مساحت 77 مترمربع واقع در عباس آباد جنوبی - خیابان دکتر کوچه ایمان 8 در کاربری فضای سبز قراردارد با توجه به فرم قرار کمیسیون ماده صد و درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

19- نامه شماره 32/5943 مورخ 1/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای بهزاد گلناری چقابوری مالک ملک قولنامه ای به مساحت 84مترمربع واقع در بلوار دانشگاه (منطقه عباس آباد جنوبی) خیابان دکتر ایثار 9 کوچه ایمان بن بست ایمان هشتم در کاربری فضای سبز قراردارد و با توجه به فرم کمیسیون ماده صد و درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

20- نامه شماره 32/5655 مورخ 29/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای طاهر ویسی نژاد مالک ملک قولنامه ای به مساحت 77 مترمربع واقع در منطقه عباس آباد جنوبی خیابان دکتر کوچه ایمان هشتم در کاربری فضای سبز قراردارد با توجه به فرم کمیسیون ماده صد و درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

21- نامه شماره 32/5542 مورخ 29/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای هوشنگ محمودنیا مالک ملک قولنامه ای به مساحت 137 مترمربع واقع در ابتدای جاده نورعلی بیگ منطقه عباس آباد سلمان 8 بن بست دهم طبق نقشه طرح تفصیلی در کاربری فضای سبز قراردارد با توجه به فرم قرار کمیسیون ماده صد و درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

22- نامه شماره 38/ 6055مورخ 2/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به بازندگی های اخیر و مشکل آبگرفتگی در مسیر کانال خیابان شرافت و خیابان جمهوری که باعث جریان سیلاب به داخل خیابانها و خانه های مجاور گردید با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که نهر آب موجود جوابگوی بارندگی های شدید نمی باشد لذا شهرداری با توجه به بارنگی های سال جاری و دستور ستاد بحران در جهت رفع مشکل آبگرفتگی انهار وکانالهای سطح شهر عملیات اجرایی پروژه اصلاح نهر را در دسور کار قرار داده است لذا جهت ارائه رهنمودهای لازم مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

23- نامه شماره 38/6202 مورخ 4/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در نظر است بنا به درخواستهای مکرر شورای اسلامی شهر و شهروندان در جهت زیباسازی منظر وسیمای ورودی های اصلی شهری با استفاده از ردیف اعتباری 3030100001 و 3030200001 بودجه مصوب سالجاری عملیات اجرایی پارک خطی طرفین بلوار آزادی حدفاصل پمپ بنزین تا میدان امام حسین (ع) را آغاز نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

24- نامه شماره 23/ 6222مورخ 4/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به مجوز 98/201/654 مورخ 22/اردیبهشت/98 جهت خرید و تملک مقدار عقب نشینی ملکی آقای فتح اله بابایی و با عنایت به درخواست مشارالیه مبنی بر پرداخت مابه التفات بمقدار 1/769/939/769 ریال در 4 قسط و درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

25- نامه شماره 15/6306 مورخ 5/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام ماموریت مورخ 5/خرداد/98 شهردار محترم جهت شرکت در جلسه کمیسیون ماده پنج از ساعت 14 بمقصد اراک مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

26- نامه شماره 19/5955 مورخ 1/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به نامگذاری سال 98 از سوی مقام معظم رهبری بعنوان رونق تولید در نظر است بمنظور حمایت از رونق تولید و اشتغال بخش ساختمان به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تشویق و ترغیب مودیانی که جهت اخذ پروانه ساختمانی (مسکونی تجاری ) و پرداخت به صورت نقدی مراجعه می نمایند. به شرح ذیل مورد محاسبه و بخشودگی قرار دهد.

 1. مودیانی که از تاریخ صدور این مجوز تا تاریخ 31/شهریور/98 جهت اخذ پروانه ساختمانی اقدام و تعرفه عوارض خود را نقداً پرداخت نمایند تعرفه به صورت 70% محاسبه و اخذ خواهد شد.

 2. مودیانی که از تاریخ 1/مهر/98 تا 30/آبان/98 جهت اخذ پروانه ساختمانی اقدام و تعرفه عوارض خود رانقداً پرداخت نمایند تعرفه به صورت 80% محاسبه واخذ خواهد شد.

 3. مودیانی که از تاریخ 1/آذر/98 تا 30/دی/98 جهت اخذ پروانه ساختمانی اقدام وتعرفه عوارض خود را نقداً پرداخت نمایند تعرفه بصورت 90% محاسبه و اخذ خواهد شد.

  در ضمن موارد فوق مشمول بدهی کمیسیون ها نمی گردد لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  27- نامه شماره 14/5661 مورخ 29/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و ارسال نامه اداره بهزیستی شهرستان ساوه درخصوص عدم توانایی مالی خانم فاطمه زارع و شریک در پرداخت ماده 101 ملک خویش و درخواست صدور مجوز دریافت 10 درصد بابت حق السهم شهرداری طبق ماده 101 قانون شهرداریها مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  28- نامه شماره 26/6118 مورخ 2/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم پروین خسروی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 170/4 مترمربع واقع در انتهای امیرکبیر 42 و با توجه به مشکلات مالی و عدم توانایی پرداخت قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداریها درخواست صدور مجوز درخصوص پرداخت 15 درصد ارزش کارشناسی ملک بعنوان قدرالسهم خدمات ماده 101 قانون شهرداری توسط مالک مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  29- نامه شماره 14/6374 مورخ 5/خرداد/98 شهرداری ساوه و ارسال تصویر نامه سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری درخصوص پرداخت حق الزحمه مربیان تیم های پایه شهرداری که در سال 1397 فعالیت ورزشی داشته اند و درخواست صدور مجوز پرداخت از محل ردیف اعتباری 41607 وظیفه خدمات اداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  30- نامه شماره 15/6438 مورخ 5/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در نظر است طبق روال سالهای گذشته به منظور تامین بخشی از هزینه کالاهای اساسی کارکنان خود در ماه مبارک رمضان  طبق ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور به شماره 64018 ت 25342 هـ مورخ 14/اسفند/81 و به استناد بند 2 ماده 3 آیین نامه رفاهی کارکنان شهرداری ساوه که کلیات آن به تصویب شورای اسلامی وهیئت محترم تطبیق شهرستان رسیده اقدام به خرید کارت اعتباری به مبلغ هشت میلیون ریال به تعداد حداکثر 400 نفر پرسنل شاغل در شهرداری و مناطق و سازمانهای وابسته و همچنین مبلغ چهارمیلیون ریال برای 59 نفر بازنشسته و موظفین از طریق فروشگاههای زنجیره ای رفاه از محل اعتبارات بودجه سالجاری ردیفهای 410901 و 102110 اداری و شهری اقدام نماید. لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  31- نامه شماره 14/6178 مورخ 4/خرداد/98 شهرداری ساوه و ارسال نامه شماره 19/خ/1398 مورخ 19/اردیبهشت/98 خانه قرآنی کوثر شهرستان ساوه درخصوص مساعدت مالی و درخواست صدور مجوز از ردیف اعتباری 41702 وظیفه خدمات اداری بمبلغ 000/000/5 ریال مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  32- نامه شماره 14/5946 مورخ 1/خرداد/98 شهرداری ساوه و ارسال نامه شماره 355/65 مورخ 16/اردیبهشت/98 اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوه منضم به نامه آقای مهدی فضلی که از ورزشکاران و دوچرخه سواران فعال شهرستان ساوه می باشند مبنی بر درخواست مساعدت مالی از ردیف اعتباری 41608 وظیفه خدمات اداری بمبلغ 200/000/000 ریال مطرح و با مساعدت بمبلغ 20/000/000 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

  **************************************************************************

  33- نامه شماره 119/40184 مورخ 1/خرداد/98 نظرات کمیته محترم انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعدادی از مصوبات نود و ششمین جلسه (فوق العاده) مورخ 15/اردیبهشت/98 مطرح و بعد از بحث و گفتگو تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

  مصوبه 2- به شهرداری جهت اقدام (اصلاح بودجه ) ارسال می گردد.

  مصوبات 4 و 7 به شهرداری جهت اخذ استعلام از دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ارسال می گردد.

  مصوبه 5 به شهرداری جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

  با نه رای موافق

  **************************************************************************

  احمد حاج امینی رئیس

  حسین ناصری نائب رئیس و خزانه دار

   کبری طاهری دبیر اول                                                                       

  سیدحسن خدامی دبیر دوم                                                            

  سعیده محمودی                                                                                      

  محمد نادی

  مرتضی سعیدی نیک

  علی بسطام

  عبدالله سالمی

   

   

   

   

   

   


نمایش تعداد بازدیدها : 4

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0