شنبه, 23 آذر 1398
عنوان : صد و یازدهمین جلسه
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ 
ساعت : ۱۰:۳:۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالي

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

 

 

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 98/226/21536 مورخ 9/مرداد/98

تاریخ جلسه : روز یکشنبه مورخ 13/مرداد/98

از ساعت : 16/30 الی 21

شماره جلسه: یکصد و یازده (111)

نوع جلسه: فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

بدستور ریاست شورا و با توجه به کثرت نامه ها 

مکان جلسه: صحن شورا

 

2- اعضای شورای حاضر در جلسه شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

 

1

 

احمد حاج امینی

 

 

 

16/30

 

21

 

6

 

محمد نادی

 

 

 

16/30

 

21

 

2

 

حسین ناصری

 

 

 

16/30

 

21

 

7

 

عبداله سالمی

 

 

16/30

 

21

 

3

 

کبری طاهری

 

 

 

16/30

 

21

 

8

 

مرتضی سعیدی نیک

 

 

16/30

 

21

 

4

 

سیدحسن خدامی

 

 

 

16/30

 

21

 

9

 

 

علی بسطام

 

 

16/30

 

21

 

5

 

سعیده محمودی

 

 

 

16/30

 

21

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

3- اعضای غایب در جلسه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

-

--

--

--

-

--

--

--

 

4- مدعوین حاضر درجلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

سیدمهدی حسینی

شهرداری ساوه

شهردار

--

 

**************************************************************************

1- نامه شماره 2214 مورخ 13/مرداد/98 صورتجلسه کمیسیون شهرسازی درخصوص بررسی و تصمیم گیری پرونده ها و نامه های ارسالی از سوی شهرداری ساوه و مراجعین مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

2- نامه شماره 2213 مورخ 13/مرداد/98 صورتجلسه کمیسیون حمل و نقل درخصوص بررسی و تصمیم گیری پرونده ها و نامه های ارسالی از سوی شهرداری ساوه و مراجعین مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 32/14619 مورخ 8/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه طی نامه شماره 2881/10رص/98 مورخ 6/مرداد/98 موضوع احداث بیمارستان 250 تختخوابی واقع در بلوار نماز (کمربندی شهید بهشتی ) و تغییر قسمتی از کاربری فضای سبز به پارکینگ عمومی برای بیمارستان درخواست بررسی و صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

2- نامه شماره 32/15061 مورخ 10/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای نادعلی حیدری مالک ملک قولنامه ای به مساحت 86 مترمربع واقع در بلوار دانشگاه (ابتدای جاده نورعلی بیگ ) خیابان دکتر خیابان ایثار 14 کوچه دوم سمت چپ در کاربری فضای سبز قراردارد با توجه به فرم کمیسیون ماده صد ، درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

3- نامه شماره 40/15159 مورخ 12/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به درخواست آقای علی یکه درخصوص پرداخت هزینه دو دستگاه اتوبوس جهت اعزام بسیجیان پایگاه مالک اشتر به مشهد مقدس در نظر است نسبت به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت هزینه اتوبوس از محل ردیف اعتباری شماره 41608 وظیفه خدمات اداری اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای بسطام مخالف

**************************************************************************

4- نامه شماره 38/15176 مورخ 12/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در نظر است کوچه انتهای محراب 23 که بصورت خاکی و بسیار نامناسب می باشد با توجه به درخواست های مکرر مردمی و در جهت رفاه حال ساکنین محل جدولگذاری و آسفالت نماید لیکن سکنه 32 خانواده محل بدلیل فقر مالی توان پرداخت 25 درصد خودیاری (مبلغ 360/000/000 ریال ) را ندارند لذا درخواست صدور مجوز دریافت مبلغ 5/000/000 ریال خودیاری از هر خانواده مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

5- نامه شماره 39/14335 مورخ 6/مرداد/98 شهرداری ساوه و ارسال نامه رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر مبنی بر اتمام قرارداد امتیاز بهره برداری از شبکه تاکسی بی سیم در تاریخ 31/شهریور/98 و درخواست صدور مجوز برگزاری مزایده مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

6- نامه شماره 39/14114 مورخ 5/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه نظر به بازسازی کولر اتوبوس های SLF توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری و پرداخت مبلغ 850/000/000 ریال بعنوان مساعدت (هر دستگاه اتوبوس 25/000/000 ریال ) از آنجاکه تقریباً برای بازسازی هر دستگاه کولر اتوبوس بالغ بر 50/000/000 ریال می بایست به پیمانکار بازسازی پرداخت گردد و پرداخت نقدی این مبلغ در توان شرکتهای بهره بردار نیست لذا درخواست پرداخت الباقی هزینه بازسازی تا سقف 900/000/000 ریال از محل موجودی سازمان فوق و مبلغ یاد شده را طی 4 قسط متوالی به فاصله سررسید هر قسط یک ماه از محل کارت بلیط شرکتهای بهره بردار کسر و به حساب درآمد سازمان منظور نماید مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

7- نامه شماره 14/13884 مورخ 3/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به نامه شماره 119/40184 مورخ 1/خرداد/98 فرمانداری محترم شهرستان ساوه درخصوص بودجه پیشنهادی 1398 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و اعمال هزینه تیم فوتسال در بودجه به لحاظ صرفه جویی در هزینه ها و محدودیت منابع مالی در نظر است نسبت به اصلاح ردیفهای بودجه تا سقف بودجه پیشنهادی به شرح ذیل اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 1. از محل ردیف ماده 20 دیون مبلغ 1/000/000/000 ریال کسر گردد.
 2. از محل ردیف 208802 مبلغ 1/000/000/000 ریال کسر گردد.
 3. از محل ردیف 208805 مبلغ 1/000/000/000 ریال کسر گردد.
 4. به ردیف 20806 (فوتسال ) مبلغ 3/000/000/000 ریال اضافه گردد.

با نه رای موافق

**************************************************************************

8- نامه شماره 26/9508 مورخ 1/تیر/98 و 26/15173  مورخ 12/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای سعید صدیق مالک پلاک ثبتی بشماره 84/783 اصلی به مساحت 265/3 مترمربع واقع در خیابان مطهری 35 مبنی بر توافق بین مالک و شهرداری درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 13/05 مترمربع (صورتجلسه توافقی شهرسازی بشماره 26/37032 مورخ 5/اسفند/97 جهت تمدید مجوز شماره 97/218/5689 مورخ 22/اسفند/97 و پرداخت مبلغ 71/223/269 ریال از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

9- نامه شماره 32/15476 مورخ 13/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای مهدی مریخی مالک ملک پلاک ثبتی 161/5638 فرعی از 83 اصلی واقع در میدان آوینی بلوار ایثار بلوار وحدت وحدت 20 مبنی بر دریافت پروانه ساخت با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

10- نامه شماره 15/15101 مورخ 10/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در نظر است در اجرای قوانین و مقررات جاری و مورد عمل و طبق روال و رویه سالهای گذشته و بمنظور تهیه ملبوس برای کارکنان شاغل در شهرداری مناطق و سازمانهای وابسته در شش ماهه اول سالجاری به استناد بند 3 ماده 3 آئین نامه رفاهی کارکنان شهرداری ساوه که کلیات آن به تصویب شورای محترم و هیئت محترم تطبیق شهرستان رسیده نسبت به تهیه کارت اعتباری بانکی به تعداد 463 نفر هر یک به مبلغ 8/000/000 ریال (هشت میلیون ریال ) از محل اعتبارات بودجه سالجاری ردیف 20704 وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

11- نامه شماره 14/14610 مورخ 8/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به درخواست خانم معصومه روشن ضمیر منضم به کارت بنیاد امور بیماریهای خاص درخصوص مساعدت مالی لذا درخواست صدور مجوز از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری به مبلغ صلاحدید مطرح و با مساعدت به مبلغ 000/000/3 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

12- نامه شماره 14/15026 مورخ 10/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به نامه اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) درخصوص مشارکت در برگزاری همایش سفره های همدلی (اطعام نیازمندان) و درخواست صدور مجوز از ردیف اعتباری 41608 وظیفه خدمات اداری تا سقف 50/000/000 ریال مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای بسطام مخالف

**************************************************************************

13- نامه شماره 23/15021 مورخ 10/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به صورتجلسه 14930 مورخ 9/مرداد/98 و برابر گزارش طرح تفصیلی 8/خرداد/98 بخشی از ملکی خانم نرجس سلامت فرزند محمد به شماره شناسنامه 932 کد ملی 0600010112 تحت پلاک ثبتی 8 فرعی از 3 و 4 اصلی واقع در بخش یک ساوه خیابان شریعتی مقابل درمانگاه شهید مصطفی خمینی با حدود اربعه طبق سند مالکیت شمالا بطول 10/35 متر به شارع ، شرقا بطول 61 متر به پلاک مجاور ، جنوبا بطول10 /05 متر به پلاک مجاور که در محل طبق وضعیت موجود به کوچه با عرض 2/60 متری می باشد ، غربا بطول 61 متر به پلاک مجاور که بر اساس گزارش طرح تفصیلی مورخ 8/خرداد/98 ملک از حد شمال از بر ملک به عمق 5 متر و از حد جنوب از بر ملک به عمق 3/50 متر و از حد جنوب شرقی برابر کروکی به عمق 70 سانتیمتر و مشمول پخی حد جنوب شرقی جمعاً به متراژ 81 مترمربع با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه در طرح تعریض قراردارد که بنا به درخواست شماره 9429-2/4/98 شهرداری قصد خرید و تملک مقدار عقب نشینی ملکی موصوف را داشته که درخصوص قیمت و بهای عادله ملکی موصوف از قرار هر مترمربع به مبلغ 190/000/000 ریال از حد شمال مقدار عقب نشینی به مساحت 51/75 مترمربع و از قرار هر متر مربع به مبلغ 30/000/000 ریال از حد جنوب مقدار عقب نشینی به مساحت 19/25 مترمربع و مجموعاً حد شمال و جنوب به مبلغ 10/710/000/000 ریال برابر کارشناسی وارده به شماره 11148-13/4/98 برآورد گردیده است که مبلغ 8/911/782/000 ریال ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از آن کسر و مبلغ 8/000/000 ریال بابت 50 درصد هزینه دستمزد کارشناسی سهم شهرداری پرداخت شده توسط مالک طبق نامه شماره 11149-13/4/98 به آن اضافه گردیده که کل باقیمانده غرامت مبلغ 1/806/218/000 ریال می باشد که مبلغ 500/000/000 ریال بصورت پیش قسط در زمان انتقال بنام شهرداری و مابقی بعد از انتقال در دو قسط ماهیانه به مالک پرداخت خواهد شد. لذا صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

 

14- نامه شماره 15/14881 مورخ 9/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام ماموریت مورخ 9/مرداد/98 شهردار محترم جهت دیدار با اعضای شورای شهر تهران بمقصد تهران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

15- نامه شماره 14 /14003مورخ 5/مرداد/98 شهرداری ساوه و ارسال نامه آقای هیبت ا... سعیدی نیک (کارمند شهرداری ) درخصوص مساعدت مالی به فرزند نامبرده آقای امیررضا سعیدی نیک که در دوره مسابقات ملی نابغه ها(محاسبات ذهنی چرتکه) حائز مقام برگزیده اول گردیده و عازم کشور تایلند می باشد و درخواست صدور مجوز از ردیف اعتباری 41702 وظیفه خدمات اداری بمبلغ 10/000/000 ریال (ده میلیون ریال ) مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

16- نامه شماره 26/14702 مورخ 8/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای جمشید جهاندیده مالک ملک قولنامه ای واقع در پشت اداره کار به مساحت 90 مترمربع مبنی بر کاهش درصد قدرالسهم خدمات ماده 101 درخواست صدور مجوز به میزان صلاحدید مطرح و با دریافت قدرالسهم خدمات ماده 101 با 20 درصد ارزش کارشناسی ملک مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

17- نامه شماره 39/12803 مورخ 25/تیر/98 شهرداری ساوه درخصوص احداث بازارچه در مناطق حاشیه شهر مراتب در جلسه مورخ 11/4/98 کمیته املاک شهرداری مطرح و مقرر گردید واحد سرمایه گذاری اقدامات اولیه جهت شناسایی و معرفی زمین مناسب با هماهنگی واحد املاک بعمل آورد که با توجه به گزارش مورخ 19/تیر/98 واحد سرمایه گذاری موارد به شرح ذیل جهت استحضار و تصمیم گیری جهت تعیین 3 اولویت برتر و اقدام به احداث در سالجاری ایفاد می گردد.

 1. انتهای خیابان شهید رجایی (شهرک علوی )
 2. شهرک فجر بام ساوه روبروی بیمارستان فاطمه زهرا(س) و بازارچه موجود در فاز یک که در اختیار اداره اصناف میباشد.
 3. بلوار شهید فهیمده زمین موجود در ضلع شمال میدان شهید فهمیده
 4. یاقوت آباد جنب پارک شهید آشتیانی
 5. بلوار برق (زمین واگذاری به شهرداری )
 6. میدان سرداران (زمین امامزاده سیداسحاق(ع))
 7. میدان ولایت جنب (CNG)
 8. انتهای بلوار طالقانی (زمین شهرداری )
 9. طالقانی 18 جنب امامزاده یحیی (ع)

10-عبدل آباد شرقی جنب پارک فدک

لذا درخواست صدور مجوز مطرح و با بندهای 1 و 2 بعنوان اولویت اول و دوم و (بندهای 4 و 5 و 6 ) در یکی از مناطق بعنوان اولویت سوم و بند 10 بعنوان اولویت چهارم مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

 

18- نامه شماره 26/ 13907مورخ 3/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای سعید شاهی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 500 مترمربع واقع در خیابان بهزیستی انتهای شهید رجایی درخصوص پرداخت قدرالسهم خدمات ماده 101 معادل 15 تا 20 درصد قیمت کارشناسی و درخواست صدور مجوز مطرح و با دریافت قدرالسهم خدمات ماده 101 با 20درصد ارزش کارشناسی ملک مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

19- نامه شماره 32/15127 مورخ 10/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام ینکه با عنایت به درخواست آقای حسن اسماعیلی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 75 مترمربع واقع در خیابان آوینی 14 وحدت 13 در کاربری فضای سبز قراردارد با توجه به فرم کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با شش رای موافق خانم طاهری و آقایان نادی و سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

20- نامه شماره 15/14415 مورخ 7/مرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام مرخصی مورخ 7/مرداد/98 شهردار محترم مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

21- نامه شماره 119/98226مورخ 13/مرداد/98 نظرات کمیته محترم انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرها درخصوص تعدادی از مصوبات یکصد و ششمین جلسه (فوق العاده) مورخ 25/تیر/98 مطرح و بعد از بحث و گفتگو تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

مصوبه 1 به شهرداری جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

مصوبه 5 نظریه کمیته محترم به شهرداری ارسال می گردد.

مصوبه 9 به شهرداری جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

مصوبه 17 به شهرداری بمنظور رفع ابهام و ارائه لایحه کامل تر اعلام می گردد.

با نه رای موافق

**************************************************************************

 

احمد حاج امینی رئیس

حسین ناصری نائب رئیس و خزانه دار

 کبری طاهری دبیر اول                                                                       

سیدحسن خدامی دبیر دوم                                                            

سعیده محمودی                                                                                      

محمد نادی

مرتضی سعیدی نیک

علی بسطام

عبدالله سالمی

 

 

 

 


نمایش تعداد بازدیدها : 80

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0