دوشنبه, 2 ارديبهشت 1398
عنوان : هفتاد و دومین جلسه(عادی) شورای اسلامی شهر ساوه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ 
ساعت : ۱۳:۲:۱۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

صورتجلسه

هفتاد و دومین جلسه(عادی) شورای اسلامی شهر ساوه بر اساس دعوتنامه شماره 3817/226/97 مورخ 7/9/97 روز یکشنبه مورخ 11/9/97 رأس ساعت 18 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر ساوه به منظور بررسی نامه ها در محل دفتر شورا برگزار گردید.    

ابتدا آیاتی چند از کلام ا.. مجید تلاوت شد و سپس جناب آقای احمد حاج امینی رئیس محترم شورای اسلامی با ذکر نام و یاد خداوند متعال به ایراد سخن پرداختند و از حضور همکاران محترم در جلسه تقدیر و تشکر نمودند و مطابق دستور جلسه نامه ها به شرح ذیل مطرح گردید. 

**************************************************************************

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 24078/32 مورخ 19/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای علی جاوید مالک ملک قولنامه ای به مساحت 9/89 مترمربع واقع در سیدجمال الدین اسدآبادی 4 مبنی بر دریافت خدمات در ملک مذکور با توجه به اینکه ملک درکاربری پارکینگ قراردارد لذا درخواست صدور مجوز نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

2- نامه شماره 26049/14 مورخ 5/9/97 شهرداری ساوه درخصوص مساعدت مالی به تیم فوتسال شهید محسن حججی و درخواست صدور مجوز به مبلغ 000/000/5 ریال از ردیف اعتباری 41608 وظیفه خدمات اداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

3- نامه شماره 25825/14 مورخ 3/9/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به تصویب بودجه سازمان فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی شهرداری بمبلغ 000/000/000/15 ریال جهت تامین اعتبار بودجه فوق در نظر است نسبت به اصلاح ردیفهای بودجه بشرح ذیل :

ردیف اعتباری

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار مصوب در بودجه 97

مبلغ اعتبار پیشنهادی

توضیحات

523602003

هزینه نگهداری باشگاه فرهنگی ورزشی

000/000/000/15

000/000/000/1

000/000/000/14 ریال کسر گردد

511020507

هزینه های آموزشی شهروندان

000/000/500/1

000/000/500

000/000/000/1 ریال کسر گردد.

جمع اعتبار کسر شده از ردیفهای فوق

000/000/000/15ریال

ضمناً مبلغ 000/000/000/15 ریال به ردیف اعتباری 511041607 کمک به سایر موسسات وابسته اضافه می گردد.

 

اقدام تا در متمم بودجه اعمال گردد لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

                                                                         1-احمد حاج امینی- رئیس

2-حسین ناصری نائب رئیس وخزانه دار  

6- محمد نادی

3-کبری طاهری دبیر اول 

7- مرتضی سعیدی نیک

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- علی بسطام

5-سعیده محمودی

9-عبدالله سالمی

 

 

4- نامه شماره 26215/38 مورخ 7/9/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به اجرایی شدن عملیات تکمیل مبلمان داخلی ساختمان جدید شهرداری ، نظر به اینکه طراحی معماری داخلی ساختمان جدید توسط آقای مهندس محمد عباسی انجام شد لذا با توجه به اشراف و آگاهی نامبرده به این پروژه پییشنهاد می گردد نظارت بر اجرا و تکمیل معماری داخلی ساختمان جدید به ایشان با دستمزد ماهیانه 000/000/25 ریال و بااحتساب مدت قرارداد (هشت ماه ) جمعاً به مبلغ 000/000/200 ریال از محل ردیف 3070100003 بودجه مصوب سالجاری واگذار نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

5- نامه شماره 25822/14 مورخ 3/9/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه پیرو مجوز شماره 3405/202/97-10/8/97 در راستای توسعه و ارتقاء ناوگان حمل و نقل درون شهری نسبت به خرید تعدادی اتوبوس اقدام نماید به همین منظور اعتبار مورد نیاز جهت خرید اتوبوسهای فوق مبلغ 000/000/000/85 ریال برآورد شده است . با عنایت به اینکه در بودجه مصوب سال 97 مبلغ 000/000/000/50 ریال جهت پروژه فوق پیش بینی شده است و طی هماهنگی که با معاونت خدمات شهری صورت پذیرفته در نظر است نسبت به اصلاح ردیفهای بودجه به شرح ذیل :

ردیف اعتباری

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار مصوب در بودجه 97

مبلغ اعتبار پیشنهادی

توضیحات

523403001

خرید کامیون و تجهیزات آتش نشانی

000/000/560/45

000/000/560/15

000/000/000/30 ریال کسر گردد

523502002

ساماندهی ایستگاه دفن زباله و تکمیل خط پردازش

000/000/000/5

000/000/000/1

000/000/000/4 ریال کسر گردد

523502003

تکمیل ایستگاه سیم تریل

000/000/000/1

---

000/000/000/1 ریال کسر گردد.

جمع اعتبار کسر شده از ردیف های فوق

000/000/000/35

ضمناً مبلغ 000/000/000/35 ریال از ردیف اعتباری 523306001 خرید اتوبوس و مینی بوس اضافه می گردد.

 

اقدام تا در متمم بودجه اعمال گردد لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافقت خانم طاهری مخالف

**************************************************************************

6- نامه شماره 26262/38 مورخ 7/9/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ساوه در نظر دارد برابر بند یک مصوبه هیئت مدیره مورخ 7/8/97 و بند یک مصوبه شورای سازمان مورخ 28/8/97 با موضوع آماده سازی (آسفالت جایگاه ) جهت برپایی نمایشگاه دست آوردهای صنعت هسته ای کشور در موسسه آموزش عالی انرژی به متراژ 3000 مترمربع با اقساط 12 ماهه اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

7- نامه شماره 25592/32 مورخ 30/8/97 شهرداری ساوه و علام اینکه با عنایت به درخواست آقای علی رضا جوادی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 25/74 مترمربع واقع در بلوار دانشگاه خیابان سادات سادات 4 مبنی بر دریافت خدمات در ملک مذکور لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد مطرح و با توجه به ساخت و سازهای انجام شده با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

                                                                         1-احمد حاج امینی- رئیس

2-حسین ناصری نائب رئیس وخزانه دار  

6- محمد نادی

3-کبری طاهری دبیر اول 

7- مرتضی سعیدی نیک

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- علی بسطام

5-سعیده محمودی

9-عبدالله سالمی

 

 

8- نامه شماره 25445/14 مورخ 29/8/97 و ارسال چهار جلد تفریغ بودجه سال 96 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری که از حیث درآمد و هزینه بالغ بر 739/741/700/137 ریال می باشد مطرح و بعد از بحث و بررسی و به استناد بند 12 ذیل ماده 71 وظایف شورای اسلامی شهر مورد موافقت و با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر گردید سه جلد آن جهت اقدام برابر ضوابط و مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها اعاده گردد. با نه رأی موافق

**************************************************************************

9- نامه شماره 24844/32 مورخ 24/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای ابراهیم تندرو مالک ملک قولنامه ای به مساحت موجود 130 مترمربع و باقیمانده 7/128 مترمربع واقع در عباس آباد سلمان 10 مبنی بر دریافت خدمات در ملک مذکور با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با توجه به ساخت و ساز انجام شده با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

10- نامه شماره 25180/26 مورخ 27/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای نادر فلاح مالک ملک قولنامه ای به مساحت 95 مترمربع واقع در عباس آباد جنوبی مبنی بر دریافت خدمات در ملک مذکور با توجه به اینکه ملک در کاربر فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

11- نامه شماره 21825/32 مورخ 24/7/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای عرفان رحیمی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 60/121 مترمربع واقع در شهرک فجر انتهای فاز 3 مبنی بر دریافت پروانه ساختمانی در ملک مذکور با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدورمجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

12- نامه شماره 26003/32 مورخ 5/9/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای امیر مسعودی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 103 مترمربع واقع درعباس آباد خیابان حسینیه 11 مبنی بر دریافت خدمات در ملک مذکور با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدورمجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با               عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

13- نامه شماره 20461/26 مورخ 12/7/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای مجتبی نصیری مالک ملک قولنامه ای به مساحت 85/118 مترمربع و باقمانده 35/105 متر مربع واقع در پشت بیمه خیابان شهید حقیقی مبنی دریافت پروانه ساختمانی در ملک مذکور با توجه به اینکه ملک در کاربری تاسیسات شهری قراردارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

                                                                         1-احمد حاج امینی- رئیس

2-حسین ناصری نائب رئیس وخزانه دار  

6- محمد نادی

3-کبری طاهری دبیر اول 

7- مرتضی سعیدی نیک

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- علی بسطام

5-سعیده محمودی

9-عبدالله سالمی

 

 

14- نامه شماره 25156/26 مورخ 27/8/97 شهرداری ساوه با عنایت درخواست خانم اکرم جوکار و شرکاء مالک پلاک ثبتی بشماره 160/7/82 اصلی به مساحت 94/238 مترمربع واقع در خیابان کارون خیابان شهید صفری مبنی بر توافق بین مالک و شهرداری درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 74/24 مترمربع (صورتجلسه توافقی بشماره 23940/26 مورخ 15/8/97 ) در ازای کسر قطعی مقدار عقب نشینی از سند مالکیت بنام شهرداری از پرداخت ارزش افزوده ناشی از طرح تا سقف مبلغ 560/639/79 ریال معاف گردد لذا درخواست صدور مجوز پرداخت تا سقف مبلغ 560/639/79 ریال به استناد فرم کنترل نقشه تحت عنوان سهم شهرداری از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

15- نامه شماره 23410/22 مورخ 10/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه درخصوص جذب نیرو و بصورت سیستم جهت مرکز تعمیرگاه اتوبوس های سازمان حمل و نقل با استحضار می رساند

1- جذب نیرو بصورت مستقیم توسط شهرداری و سازمان های تابعه ممنوع می باشد و شهرداری تنها می تواند در قالب واگذاری کار بصورت حجمی با شرکت های پیمانکاری قرارداد ببندد.

2- شهرداری مناقصه ای در دو نوبت به شماره های 8120/38-29/3/97 و 12340/38-6/5/97 برگزار نموده که در تجدید مناقصه شرکت متین آرایه طی صورتجلسه شماره 16371-7/6/97 با مبلغ پیشنهادی سالیانه 200/599/555/5 ریال ( با احتساب 9% ارزش افزوده ) بعنوان برنده انتخاب شده که ایشان طی نامه مثبوت بشماره 17479-19/6/97 با اعمال تخفیف ، قیمت پیشنهادی خود را به سالیانه 000/000/250/5 ریال (با احتساب 9% ارزش افزوده ) کاهش داده و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و مدارک مورد نیاز برای عقد قرارداد را نیز به شهرداری ارائه نموده است.

3- نظر به اینکه در صورت واگذاری کار بصورت نفر ساعت (به سازمان همیاریها از قرار سالیانه 600/381/434/4 ریال ) ، طرف قرارداد تنها موظف به تامین نیروی انسانی تعمیرگاه می باشد و حفظ و حراست از تاسیسات و ابنیه و تجهیزات برعهده سازمان حمل و نقل بار و مسافر خواهد بود و هزینه مضاعفی علاوه بر مبلغ سالیانه قرارداد بر شهرداری تحمیل خواهد شد. در صورتیکه در صورت واگذاری کار بصورت حجمی به پیمانکار ، در قبال اخذ ضمانتنامه ای به مبلغ 000/000/000/1 ریال بابت نگهداری ابنیه و تاسیسات علاوه و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات پیمانکار متعهد به نگهداری تعمیرگاه و تاسیسات و تجهیزات مربوطه می باشد. ضمن اینکه پیمانکار موظف است حداقل 3 ماه بدون دریافت صورت وضعیت از شهرداری نسبت به پرداخت حقوق نیروها اقدام نماید. لکن سازمان همیاریها متعهد به آن نیست.

با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به هزینه هایی که واگذاری کار بصورت نفر ساعت به شهرداری تحمیل می نماید                 لذا واگذاری کار به سازمان همیاریها ضمن اینکه این کار نقض صریح مصوبه کمیسیون معاملات شهرداری می باشد به هیچ وجه به صرفه و صلاح شهرداری ساوه نیز نمی باشد.

لذا درخواست صدور اوامر و مجوز مطرح و با بند 3 انعقاد قرارداد با سازمان همیاریها مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق خانم طاهری مخالف

**************************************************************************

                                                                         1-احمد حاج امینی- رئیس

2-حسین ناصری نائب رئیس وخزانه دار  

6- محمد نادی

3-کبری طاهری دبیر اول 

7- مرتضی سعیدی نیک

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- علی بسطام

5-سعیده محمودی

9-عبدالله سالمی

 

 

16- نامه شماره 26048/15 مورخ 5/9/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست ماموریت آقای یاسر یعقوب زاده مجرد لذا با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای حکمی طی مدت ماموریت (شش ماه) بعهده شهرداری ساوه می باشد لذا درخواست صدور مجوز مطرح و با ماموریت مشارالیه بدون پرداخت حقوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

17- نامه شماره 8515/119 مورخ 7/9/97 نظرات کمیته محترم انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعدادی از مصوبات شصت و نهمین جلسه (فوق العاده) مورخ 20/8/97 مطرح و بعد از بحث و گفتگو تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

مصوبات 5 تا 7 نظریه کمیته محترم انطباق به شهرداری اعلام گردید.

مصوبه 11 شهرداری نسبت به رفع ابهام موارد اعلام شده اقدام نمایند

مصوبه 12 به شهرداری جهت ارائه جوابیه ارسال می گردد.

با نه رای موافق

**************************************************************************

احمد حاج امینی رئیس

حسین ناصری نائب رئیس و خزانه دار                                                                             محمد نادی

 

کبری طاهری دبیر اول                                                                                                       مرتضی سعیدی نیک

 

سیدحسن خدامی دبیر دوم                                                                                          علی بسطام

 

سعیده محمودی                                                                                                                        عبدالله سالمی

 


نمایش تعداد بازدیدها : 69

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0