دوشنبه, 2 ارديبهشت 1398
عنوان : شصت و نهمین جلسه(فوق العاده) شورای اسلامی شهر ساوه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ 
ساعت : ۱۲:۵۶:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

صورتجلسه

شصت و نهمین جلسه(فوق العاده) شورای اسلامی شهر ساوه بر اساس دعوتنامه شماره 3496/226/97 مورخ 15/8/97روز یکشنبه مورخ 20/8/97 رأس ساعت 18 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر ساوه به منظور بررسی نامه ها در محل دفتر شورا برگزار گردید.     

ابتدا آیاتی چند از کلام ا.. مجید تلاوت شد و سپس جناب آقای احمد حاج امینی رئیس محترم شورای اسلامی با ذکر نام و یاد خداوند متعال به ایراد سخن پرداختند و از حضور همکاران محترم در جلسه تقدیر و تشکر نمودند و مطابق دستور جلسه نامه ها به شرح ذیل مطرح گردید. 

**************************************************************************

مصوبات

**************************************************************************

1- نامه شماره 24093/11 مورخ 19/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در اجرای بند 9 ذیل ماده 6 از فصل سوم اساسنامه مصوب سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ساوه با توجه به مصوبه هیات مدیره و شورای سازمان موصوف در نظر است نسبت به افتتاح حساب و نگهداری حسابهای سازمانی نزد بانک انصار شعبه مرکزی اقدام گردد لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

2- نامه شماره 23927/26 مورخ 15/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم شهناز حیدری (داود مراد ویداب ) مالک ملک قولنامه ای به مساحت 5/110 مترمربع واقع در شهرک هدایت و با توجه به اینکه متقاضی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد لذا درخواست صدور مجوز کاهش مبلغ قدرالسهم خدمات ماده 101 قانون شهرداریها از 500/437/41 ریال به 000/000/20 ریال مطرح و با پیشنهاد شهرداری مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

3- نامه شماره 24062/14 مورخ 19/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای حسین شمسی از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ساوه جهت مساعدت مالی لذا درخواست صدور مجوز مساعدت مالی به مبلغ صلاحدید از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری مطرح و با مساعدت مالی به مبلغ (سیصدهزار تومان ) 000/000/3 ریال مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

4- نامه شماره 23915/15 مورخ 14/8/97 شهرداری ساوه و اعلام ماموریت مورخ 15/8/97 شهردار محترم جهت بازدید و تنظیم پیش نویس قرارداد خرید اتوبوس دورن شهری از شرکت زرین خودرو بمقصد اصفهان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

                                                                         1-احمد حاج امینی- رئیس

2-حسین ناصری نائب رئیس وخزانه دار  

6- محمد نادی

3-کبری طاهری دبیر اول 

7- مرتضی سعیدی نیک

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- علی بسطام

5-سعیده محمودی

9-عبدالله سالمی

 

 

5- نامه شماره 24169/32 مورخ16/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای قاسم جعفرلو مالک ملک قولنامه ای به مساحت 73 مترمربع واقع در عباس آباد خیابان سلمان خیابان سادات مبنی بر دریافت خدمات در ملک مذکور و با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

6- نامه شماره 23763/32 مورخ 13/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای عباس احمدی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 93 مترمربع واقع در بلوار دانشگاه خیابان مدائن یک مبنی بر دریافت خدمات در ملک مذکور و با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

7- نامه شماره 23922/32 مورخ 15/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای شاپور نظری مالک ملک قولنامه ای به مساحت 66 مترمربع واقع در خیابان آوینی خیابان وحدت مبنی بر دریافت خدمات در ملک مذکور و با توجه به اینکه ملک در کاربری فضای سبز قراردارد لذا درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با             عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

8- نامه شماره 23658/38 مورخ 13/8/97 شهرداری ساوه درخصوص جدولگذاری و آسفالت شهرک هدایت انتهای خیابان همت و اعلام موارد بشرح ذیل :

  1. شارع طبق طرح تفصیلی دارای گذربندی به عرض 16 متر می باشد که با توجه به وضعیت موجود (عرض 6 متر) نیاز به عقب نشینی دارد.
  2. وضعیت موجود ضلع شمال شارع مذکور فاقد ساخت و ساز مسکونی و فقط یک کارگاه قرار دارد و ضلع جنوب آن دیوار باغ به علاوه 2 واحد مسکونی می باشد.

ردیف

موضوع

شارع

شماره

مبلغ (ریال )

1

زیرسازی و آسفالت

16 متری

960= 6*160

000/000/240

2

جدولگذاری (کانیو کنار)

16 متری

160 مترطول

000/000/80

3

مجموع ردیف بالا

16 متری

 

000/00/320

4

خودیاری

16 متری

 

000/000/80

 

و درخواست صدور دستورات مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.با نه رای موافق

**************************************************************************

9- نامه شماره 24073/15 مورخ 19/8/97 شهرداری ساوه و اعلام ماموریت مورخ 20/8/97 شهردار محترم جهت شرکت در چهارمین جلسه روسای کمیته های تخصصی شهرداریهای استان مرکزی بمقصد اراک مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.با نه رای موافق

**************************************************************************

                                                                         1-احمد حاج امینی- رئیس

2-حسین ناصری نائب رئیس وخزانه دار  

6- محمد نادی

3-کبری طاهری دبیر اول 

7- مرتضی سعیدی نیک

4-سیدحسن خدامی دبیر دوم

8- علی بسطام

5-سعیده محمودی

9-عبدالله سالمی

 

10- نامه شماره 17768/26 مورخ 21/6/97 و 24082/26 مورخ 19/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم نسرین کریمی مالک پلاک ثبتی بشماره 79/6/33/2390 اصلی واقع در شهرک آسمان با مساحت 42/256 مترمربع مبنی بر تهاتر مساحت واقع در عقب نشینی با جرایم ماده صد و عوارضات درآمد (بند 34 صورتجلسه شماره 16128/26 6/6/97 ) و درخواست صدور مجوز بابت پرداخت مبلغ 278/078/276 ریال به استناد فرم کنترل نقشه تحت عنوان سهم شهرداری از محل ردیف اعتباری شماره3010200001وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح ومورد موافقت قرارگرفت.با نه رای موافق

**************************************************************************

11- نامه شماره 24183/38 مورخ 19/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش قطعات 5 ، 4 و 6  مجزی و مفروز شده از پلاک ثبتی 1025 از 84 اصلی بخش دو ساوه واقع در خیابان 30 متری ضلع غرب انتهای بلوار شهید آوینی با قیمت کارشناسی مثبوت بشماره 21-97 مورخ 7/8/97 باستناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها (برگزاری مزایده کتبی ) طبق جدول زیر اقدام نماید.

موقعیت محل

مساحت (مترمربع )

قیمت کل ملک (ریال )

قطعه 4

97/266

000/520/271/4

قطعه 5

97/266

000/000/405/4

قطعه 6

97/266

000/500/538/4

 

لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

12- نامه شماره 24298/13 مورخ 20/8/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه براساس اساسنامه جدید سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری همانند سنوات قبل از محل ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها هیچگونه قراردادی با شهرداری نمی تواند منعقد داشته باشد و از طرفی در زمان تنظیم بودجه شهرداری نیز کلیه هزینه ها اعم از حقوق ، خرید لوازم ، مواد اولیه و هزینه های ضروری در قالب عملکرد سازمان در بودجه در ردیفهای عمرانی پیش بینی گردیده است لذا جهت پرداخت هزینه های فوق از تاریخ 1/7/97 لغایت تا پایان سالجاری ماهیانه حدوداً 000/000/000/15 ریال و سرجمع 000/000/000/90 ریال نیاز میباشد. که از ردیفهای پروژه های عمرانی هزینه می گردد که در بودجه 1398 کلیه هزینه ها در بودجه شهرداری پیش بینی خواهد شد در ضمن عملکرد سازمان بر مبنای نت فهرست بها سال 1397 و فروش مصالح و تولیدات کارخانه و اجاره ماشین آلات بر مبنای قیمت مصوب شورای سازمان و تایید شورای اسلامی شهر محاسبه می گردد. لذا درخواست صدور مجوز مطرح ومورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

13- نامه شماره 8000/119 مورخ 19/8/97 نظرات کمیته محترم انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعدادی از مصوبات شصت و ششمین جلسه (فوق العاده) مورخ 30/7/97 مطرح و بعد از بحث و گفتگو تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

مصوبات 1-3-4-5-7-8-9-10 : نظریه کمیته محترم به شهرداری ابلاغ گردید .

مصوبه 2 به شهرداری جهت اقدام لازم ارسال گردید.

مصوبه 6 مجدداً بازدید و بررسی می گردد.

مصوبه 18 نظریه کمیته محترم به متقاضی اعلام گردید .

مصوبه 19 به شهرداری جهت اقدام لازم ارسال گردید.                                                   با نه رای موافق 

**************************************************************************

احمد حاج امینی رئیس

حسین ناصری نائب رئیس و خزانه دار                                                                            محمد نادی

کبری طاهری دبیر اول                                                                                              مرتضی سعیدی نیک

سیدحسن خدامی دبیر دوم                                                                                           علی بسطام

سعیده محمودی                                                                                                                عبدالله سالمی


نمایش تعداد بازدیدها : 48

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0